Cadet Centre กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อยตำรวจหญิง

ความหมาย "จักรดาว"

ความหมายของเครื่องหมายจักรดาว

จักรดาว นอกจากจะเป็นเครื่องหมายชิ้นแรกในชีวิตนักเรียนเตรียมทหารแล้วยังเป็นตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนเตรียมทหารซึ่งแฝงไว้ด้วยความหมายอันลึกซึ้งของทหาร - ตำรวจทั้ง 4 เหล่าทัพ
มีความหมายดังนี้
คบเพลิง                  หมายถึง                การศึกษาและความรุ่งโรจน์
ช่อชัยพฤกษ์           หมายถึง                 เครื่องหมายชั้นยศนายพลของกองทัพบกและตำรวจ
ดาวห้าแฉก            หมายถึง                เครื่องหมายชั้นยศนายพลของกองทัพอากาศ
จักรเวียนซ้าย         หมายถึง                เครื่องหมายชั้นยศนายพลของกองทัพเรือ