Cadet Centre กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อยตำรวจหญิง

เรียนคณิตศาสตร์ Online ฟรี

 วิชาคณิตศาสตร์ เนื้อหา ม.4 เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์

ภาคตัดกรวย พื้นฐาน เรื่อง จุด ภาคตัดกรวย พื้นฐาน เรื่อง จุด ภาคตัดกรวย พื้นฐาน เรื่อง จุด ความชัน การสร้างสมการเส้นตรง
ภาคตัดกรวย พื้นฐาน เรื่อง จุด Ep.1
ภาคตัดกรวย พื้นฐาน เรื่อง จุด Ep.2
แบบฝึกหัดทบสอบความเข้าใจ ชุดที่ 1
 ภาคตัดกรวย พื้นฐาน เรื่อง จุด ความชัน 
และการสร้างสมการเส้นตรง Ep.3 
เรียน online ฟรี เรื่องภาคตัดกรวย เรียน online ฟรี เรื่องภาคตัดกรวย  เรียน online ฟรี เรื่องภาคตัดกรวย 
ภาคตัดกรวย สมการเส้นตรง Ep.4
แบบฝึกหัดทบสอบความเข้าใจ ชุดที่ 1    ชุดที่ 2
ภาคตัดกรวย วงกลม Ep.5
แบบฝึกหัดทบสอบความเข้าใจ ชุดที่ 1  ชุดที่ 2
ภาคตัดกรวย พาราโบลา Ep.6
แบบฝึกหัดทบสอบความเข้าใจ ชุดที่ 1 
เรียน online ฟรี เรื่องภาคตัดกรวย เรียน online ฟรี เรื่องภาคตัดกรวย เรียน online ฟรี เรื่องภาคตัดกรวย
ภาคตัดกรวย พาราโบลา Ep.7
แบบฝึกหัดทบสอบความเข้าใจ ชุดที่ 1    ชุดที่ 2
ภาคตัดกรวย พาราโบลา Ep.8
แบบฝึกหัดทบสอบความเข้าใจ ชุดที่ 1  ชุดที่ 2
ภาคตัดกรวย วงรี Ep.9
แบบฝึกหัดทบสอบความเข้าใจ ชุดที่ 1
เรียน online ฟรี เรื่องภาคตัดกรวย  เรียน online ฟรี เรื่องภาคตัดกรวย เรียน online ฟรี เรื่องภาคตัดกรวย
ภาคตัดกรวย วงรี Ep.10
แบบฝึกหัดทบสอบความเข้าใจ ชุดที่ 1    ชุดที่ 2
ภาคตัดกรวย วงรี Ep.11
แบบฝึกหัดทบสอบความเข้าใจ ชุดที่ 1
ภาคตัดกรวย ไฮเพอร์โบลา Ep.12
แบบฝึกหัดทบสอบความเข้าใจ ชุดที่ 1
เรียน online ฟรี เรื่องภาคตัดกรวย เรียน online ฟรี เรื่องภาคตัดกรวย เรียน online ฟรี เรื่องภาคตัดกรวย
ภาคตัดกรวย ไฮเพอร์โบลา Ep.13
แบบฝึกหัดทบสอบความเข้าใจ ชุดที่ 1
ภาคตัดกรวย ไฮเพอร์โบลา Ep.14
แบบฝึกหัดทบสอบความเข้าใจ ชุดที่ 1
ภาคตัดกรวย เทคนิคการดูรูปแบบสมการ Ep.15
เรียน online ฟรี เรื่องภาคตัดกรวย    
ภาคตัดกรวย โจทย์ผสม Ep.16