Cadet Centre กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อยตำรวจหญิง

เรียนคณิตศาสตร์ Online ฟรี

 วิชาคณิตศาสตร์ เนื้อหา ม.3 เรื่อง สถิติ

การหาค่ากลาง ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต
การหาค่ากลางของข้อมูล ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน
ฐานนิยม จากข้อมูลดิิบ  Ep.1
แบบฝึกหัดทบสอบความเข้าใจ ชุดที่ 1
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม Ep.2
แบบฝึกหัดทบสอบความเข้าใจ ชุดที่ 1
การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต จากตารางแจกแจงความถี่ Ep.3
แบบฝึกหัดทบสอบความเข้าใจ ชุดที่ 1
 การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต จากข้อมูลที่ผิด  การหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โจทย์ปัญหา เกี่ยวกับค่ากลางข้อมูล
การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต จากข้อมูลที่ผิด Ep.4
แบบฝึกหัดทบสอบความเข้าใจ ชุดที่ 1 
การหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Ep.5
แบบฝึกหัดทบสอบความเข้าใจ ชุดที่ 1
โจทย์ปัญหา เกี่ยวกับค่ากลางข้อมูล ชุดที่ 1 Ep.6
แบบฝึกหัดทบสอบความเข้าใจ ชุดที่ 1  ชุดที่ 2
 เส้นโค้งความถี่และโจทย์ปัญหา    
เส้นโค้งความถี่ Ep.8
แบบฝึกหัดทบสอบความเข้าใจ ชุดที่ 1