Cadet Centre กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อยตำรวจหญิง

เทคนิคการทำคะแนนสอบพลศึกษา

แนะนำการสอบพลศึกษา

การสอบพลศึกษา เป็นการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย จำนวน 8 สถานี ผู้เข้ารับการสอบจะต้องทำการสอบให้ครบทุกสถานี ถ้าขาดสอบสถานีใดสถานีหนึ่งถือว่าสอบตกให้คัดออก สถานีที่สอบและวิธีการทดสอบกำหนดตามลำดับ ดังนี้  (การปฏิบัติในการสอบพลศึกษา

1. เตรียมชุดพลศึกษา กางเกงกีฬาขาสั้น รองเท้าผ้าใบ สำหรับการสอบ
2. เตรียมกางเกงว่ายน้ำ และอุปกรณ์ ห้ามใช้กางเกงชั้นในแทนกางเกงว่ายน้ำ
3. บัตรประจำตัวสอบ)

สถานีที่ 1 นั่งงอตัว

อุปกรณ์การสอบ มีกล่องไม้สูงจากพื้น 10 เซนติเมตร ติดไม้วัดยาว 60 เซนติเมตร ด้านบนของกล่องในแนวนอน

ท่าเตรียม:ให้ผู้สอบนั่งเหยียดขาตรง เท้าทั้งสองตั้งฉากกับพื้นและชิดกัน ฝ่าเท้าจรดแกนกลางของที่ตั้งเครื่องวัด

แขนทั้งสองข้างเหยียดตรงขนานกับพื้นฝ่ามือวางอยู่บนเครื่องวัด

นั่งงอตัว
การปฏิบัติ:  เมื่อพร้อมแล้ว ให้ก้มตัวเลื่อนฝ่ามือไปข้างหน้าตามแนวเครื่องวัด จนไม่สามารถก้มตัวเลื่อนฝ่ามือปลายนิ้วมือต่อไปได้ เข่าเหยียดตรงตลอดเวลา ห้ามโยกตัวหรืองอตัวแรง ๆ นั่งงอตัว

สถานีที่ 2 ยืนกระโดดไกล

ท่าเตรียม: ให้ผู้เข้าสอบยืนบนจุดที่กำหนดบนเครื่องวัด ปลายเท้าทั้งสองชิดเส้น

 ยืนกระโดดไกล

การปฏิบัติ: เมื่อพร้อมแล้ว ให้เริ่มเหวี่ยงแขนทั้งสองข้างไปด้านหลังพร้อมกับย่อตัวลง เมื่อได้จังหวะให้เหวี่ยงแขนทั้งสองข้างไปข้างหน้าอย่างแรง พร้อมกระโดดด้วยเท้าทั้งสองไปข้างหน้าให้ไกลที่สุด

 ยืนกระโดดไกล

สถานีที่ 3 ลุกนั่ง 30 วินาที
ท่าเตรียม :
ให้ผู้สอบนอนหงายบนเบาะ ฝ่ามือทั้งสองสอดประสานกันที่ท้ายทอย ศอกทั้งสองข้างสัมผัสกับพื้น เข่าทั้งสองงอตั้งเป็นมุมฉาก เท้าทั้งสองวางห่างกันพอประมาณ ผู้ช่วยคุกเข่าอยู่ปลายเท้าของผู้ทดสอบ โดยเอา มือทั้งสองกดข้อเท้าของผู้สอบไว้ให้ส้นเท้าติดพื้น

 ลุกนั่ง 30 วินาที

การปฏิบัติ: เมื่อกรรมการให้สัญญาณเสียงนกหวีด ผู้สอบลุกขึ้นสู่ท่านั่งพร้อมกับก้มศีรษะลงระหว่างเข่าทั้งสองให้แขนทั้งสองช่วงศอกด้านในสัมผัสกับเข่าด้านนอก แล้วกลับนอนลงสู่ท่าเดิมจนด้านหลังของหัวไหล่และศอกทั้งสองข้างสัมผัสกับพื้น ทำเช่นนี้ติดต่อกันภายใน 30 วินาที ขณะปฏิบัติฝ่ามือต้องประสานที่ท้ายทอยตลอดเวลาและขณะที่ลุกขึ้นสู่ท่านั่งห้ามเอียงตัวไปมา

 ลุกนั่ง 30 วินาที

สถานีที่ 4 วิ่งเก็บของ เป็นการวิ่งบนทางเรียบระยะทาง 10 เมตร หลังเส้นเริ่มต้นและเส้นปลายทางมีวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร ที่วงกลมปลายทางมีไม้ 2 ท่อน (ขนาด 5 x 0.5x 10 ซม.) วางตรงจุดกำหนดกลางวงกลมปลายทาง

ท่าเตรียม: ผู้สอบวางเท้าข้างหนึ่งข้างใดอยู่ภายในวงกลมเริ่มต้น

 วิ่งเก็บของ

การปฏิบัติ:เมื่อได้รับสัญญาณเสียงนกหวีดให้ผู้สอบวิ่งจากวงกลมเริ่มต้นไปยังวงกลมปลายทางหยิบไม้ท่อนที่ 1 วิ่งกลับมาวางไว้ในวงกลมเริ่มต้น ต้องวางไม้ให้อยู่ในวงกลม ห้ามโยนท่อนไม้เข้าวงกลม แล้ววิ่งกลับไปเก็บไม้ ท่อนที่ 2 วิ่งกลับมาผ่านวงกลมเริ่มต้น (โดยไม่ต้องวางท่อนไม้ท่อนที่ 2 ในวงกลมเริ่มต้น)

 วิ่งเก็บของ

สถานีที่ 5 วิ่งระยะทาง 50 เมตร  ผู้สอบต้องวิ่งในช่องวิ่งของตนเองตามที่กำหนดไว้จากเส้นเริ่มวิ่งจนถึงเส้นชัย

ท่าเตรียม:ผู้สอบเข้าประจำช่องทางวิ่ง โดยปลายเท้าอยู่หลังเส้นเริ่มวิ่ง

 วิ่งระยะทาง 50 เมตร
 การปฏิบัติ:เมื่อได้รับสัญญาณเสียงนกหวีด ให้ผู้สอบวิ่งในช่องวิ่งของตนเองตามที่กำหนดไว้จากเส้นเริ่มวิ่งจนถึงเส้นชัย  วิ่งระยะทาง 50 เมตร

 สถานีที่ 6 ดึงข้อ  ท่าเตรียม:ท่าเริ่ม ให้ผู้สอบจับราวเดี่ยวแบบคว่ำมือด้วยมือทั้ง 2 ข้าง พร้อมห้อยตัวลงจนแขน
ลำตัว และขาเหยียดตรง

 ดึงข้อ

การปฏิบัติ:เมื่อพร้อมแล้วให้ผู้สอบงอแขนดึงตัวขึ้นจนคางอยู่เหนือราว ทำติดต่อกันไปให้มากครั้งที่สุด ห้ามแกว่ง เท้าหรือเตะขา หรือหยุดพักระหว่างครั้งนานเกินกว่า 3 - 4 วินาที

 ดึงข้อ

สถานีที่ 7 วิ่งระยะ 1,000 เมตร
ท่าเตรียม:
ผู้สอบเข้าประจำจุดเริ่มวิ่งตามที่คณะกรรมการสอบกำหนด

 วิ่งระยะ 1,000 เมตร
การปฏิบัติ:เมื่อผู้สอบได้รับสัญญาณเสียงนกหวีดปล่อยตัว ให้เริ่มวิ่งจากจุดเริ่มต้นไปจนครบระยะทางที่กำหนด  วิ่ง 1,000 เมตร
สถานีที่ 8 ว่ายน้ำ 50 เมตร 
ท่าเตรียม:ให้ผู้สอบยืนบนแท่นปล่อยตัวขอบสระด้านเริ่มต้น (ตามภาพ)
 ว่ายน้ำ 50 เมตร

การปฏิบัติ:เมื่อได้รับสัญญาณเสียงนกหวีดปล่อยตัว ให้พุ่งตัวลงสระว่ายน้ำ แล้วว่ายโดยเร็วจนถึงขอบสระที่เป็นเส้นชัย

 ว่ายน้ำ 50 เมตร

 

เกณฑ์การให้คะแนน พลศึกษา ในส่วนของ เหล่าทหารบก

เกณฑ์ให้คะแนน ทหารบก
 คะแนน พลศึกษา ในส่วนของ เหล่าทหารบก
 เกณฑ์การให้คะแนน พลศึกษา ในส่วนของ เหล่าทหารบก