Cadet Centre กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อยตำรวจหญิง

การสอบห้อง Gifted ครั้งที่ 2

เรื่อง ระเบียบการ ในการสอบเข้าห้องโครงการ Gifted พัฒนาศักยภาพรายบุคคลครั้งที่ 2
(ดาวโหลดระเบียบการทั้งหมดได้ http://bit.ly/gifted_58_1 และจองที่นั่งสอบห้อง Gifted http://bit.ly/gifted_58)

สอบห้อง Gifted ครั้งที่ 2

เนื่องจากปีที่ผ่านมา ทางสถาบันฯได้เปิดห้องโครงการ Gifteded พัฒนาศักยภาพรายบุคคล และทำให้นักเรียนที่เรียนห้องนี้สามารถสอบผ่านรอบวิชาการ ของการสอบนักเรียนเตรียมทหารได้ 100% หรือ 16 คน ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนได้มีการเตรียมตัวที่พร้อมสำหรับการสอบปีต่อไปทั้งด้านวิชาการและพละศึกษา ทางสถาบันจึงจัดสอบนักเรียนเข้าห้อง Gifteded โดยมีรายละเอียดดังนี้

           1. จัดสอบนักเรียนครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 9 ส.ค. 58 เวลา 0900 – 1300 น. สอบที่สถาบันกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร Cadet Centre กม.5 สัตหีบ ชลบุรี

           2. รับนักเรียนที่เกิด พ.ศ. 2542 – 2544

           3. ลงทะเบียนสมัครสอบ 50 บาท (นักเรียนใหม่)

           4. ห้อง Gifted รับจำนวน 20 คนเท่านั้น

           5. ข้อสอบ เนื้อหาครอบคลุมความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2551 สอบ 5 วิชา โดยมีคะแนนเต็ม 650 คะแนนและรายละเอียดดังนี้

                       5.1 คณิตศาสตร์ 40 ข้อ 220 คะแนน

                       5.2 วิทยาศาสตร์ 40 ข้อ 220 คะแนน

                       5.3 ภาษาอังกฤษ 50 ข้อ 160 คะแนน
                        5.4 ภาษาไทย 10 ข้อ 20 คะแนน
                       5.5 สังคม 10 ข้อ 20 คะแนน

           6. ประกาศผลสอบใน fb.com/cadetcentre ในวันอาทิตย์ที่ 9 ส.ค. 58 เวลา 1800 น. และนักเรียนใหม่ที่สอบได้ จะต้องชำระค่าเรียนภายในวันพุธที่ 12 ส.ค.58 (สามารถโอนผ่านบัญชีธนาคาร หรือชำระที่สถาบันฯด้วยตนเอง) ถ้าไม่ชำระถือว่าสละสิทธิ์

           หมายเหตุ นักเรียนใหม่ที่มีคะแนนสอบสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้รับทุนการศึกษา รับฟรี!! ส่วนลดพิเศษในการเรียน (ขอสงวนสิทธิ์ให้กับนักเรียนใหม่เท่านั้น)

รายละเอียดหลักสูตรห้อง Gifted

1. ห้อง Gifteded ช่วงเปิดเทอม

            ห้อง Gifted วันเสาร์ อาทิตย์ คือ นักเรียนต้องเรียนในวันเสาร์ เวลา0900 – 2130 วันอาทิตย์ 0900 – 1200

2. ห้อง Gifted ในช่วงปิดเทอม จะต้องเรียนในคอร์สเข้าค่าย ตุลาคม และ มีนาคม (ถ้าติดเรียน ร.ด. จะต้องแจ้งใน

สถาบันฯทราบ)

3. ห้อง Gifted จะมีการทดสอบความรู้ตลอด(การสอบจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 1 สัปดาห์) เพื่อคงสภาพการเป็น

นักเรียนห้อง Gifted ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากผลการสอบ (ส่วนนักเรียนที่สอบไม่ติดห้อง Gifted สามารถลงเรียน

คอร์สปกติได้เหมือนเดิมและมีโอกาสสอบเลื่อนห้องได้ตลอดทุกครั้งที่มีการสอบ)

3. หลักสูตรที่ห้องGiftedเรียนในช่วงแรก นักเรียนต้องเรียนเนื้อหาระดับ ม.ต้นทั้งหมด เพื่อให้มีพื้นฐานระดับความรู้พร้อม

สำหรับการเรียนเนื้อหาระดับ ม.4 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสอบเตรียมทหารในหลักสูตร 2 ปีรองรับการสอบเตรียม

ทหารที่ใช้ข้อสอบ ม. 4

4. พลศึกษา จะฝึกในวันเสาร์ เวลา 1715 – 1830 ของทุกสัปดาห์ หากนักเรียนจำเป็นต้องได้รับการฝึกเพิ่มเติม สถาบันฯ

จะดำเนินการดูแล และแนะนำการเรียนเพิ่มเติมให้ด้วย

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันมาสอบ

1. ดินสอ 2B และยางลบดินสอ

2. ปากกาสีน้ำเงิน 1 ด้าม

3. บัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประชาชน

4. การแต่งกาย ชุดสุภาพ

จองและสำรองที่นั่งสอบ โทร 089 – 5420018 Line ID: cadetcentre

หรือ http://bit.ly/gifted_58__