Cadet Centre กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อยตำรวจหญิง

ปี 66

ผลงานการสอบติดของนักเรียนโรงเรียนกวดวิชาธนพิสิษฐ์
ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่สอบติด เป็นนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่
66 ปีการศึกษา 2566 ผ่านรอบวิชาการ และรอบที่สอง จำนวน 5 นาย (ส่งสอบ 21 นาย สอบติด 5 นาย คิดเป็น 24%)

ผลงานการสอบติดนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 66

1.นายชนาธิป กมลแก้ว ติดเหล่าทหารบก นักเรียนคอร์สประจำตลอดปี 65 จบจาก รร.พลูตาหลวงวิทยา

2. นายไม้ที เจริญสุข ติดเหล่าทหารเรือ นักเรียนคอร์สประจำตลอดปี 65 จบจาก รร.พลูตาหลวงวิทยา

3. นายธนัช นิรามัย ติดเหล่าทหารเรือ (ตำรวจน้ำ) นักเรียนคอร์สประจำตลอดปี 64 – 65 จบจาก รร.พลูตาหลวงวิทยา

4. นายวิชญ์ ณัทณพงศ์ ติดเหล่าตำรวจ นักเรียนคอร์สประจำตลอดปี 64 – 65 จบจาก รร.พลูตาหลวงวิทยา      

5. นสต.ปุริม กุลบุตรดี ติดเหล่าตำรวจ จบจาก รร.พลูตาหลวงวิทยา

สอบติดนักเรียนนายเรือ

นักเรียนที่สอบผ่าน รอบวิชาการ นักเรียนเตรียมทหาร เหล่า ทหารเรือ ปีการศึกษา 2566

ส่งสอบ 21 นาย สอบติด 5 นาย คิดเป็น 24% โดย มีรายชื่อดังนี้

1. วิชญ์ ณัทณพงศ์ ทหารเรือ ลำดับที่ 300 และ ตำรวจน้ำ ลำดับที่ 250 ลำดับที่ คอร์สประจำตลอดปี 65 จบจาก รร.พลูตาหลวงวิทยา ม.4

2. ภูดิศ เดชพันธุ์ ทหารเรือ ลำดับที่ 379 และ ตำรวจน้ำ ลำดับที่ 315 คอร์สติวเข้มก่อนสอบ จบจาก รร.สิงห์สมุทร ม.4

3. ไม้ที เจริญสุข ทหารเรือ ลำดับที่ 382 และ ตำรวจน้ำ ลำดับที่ 318 คอร์สประจำตลอดปี 65 จบจาก รร.พลูตาหลวงวิทยา ม.4

4. ธนัช นิรามัย  ทหารเรือ ลำดับที่ 486 และ ตำรวจน้ำ ลำดับที่ 401 คอร์สประจำตลอดปี 65 จบจาก รร.พลูตาหลวงวิทยา ม.4

5. ชนาธิป กมลแก้ว ทหารเรือ ลำดับที่ 498 และ ตำรวจน้ำ ลำดับที่ 412 คอร์สประจำตลอดปี 65 จบจาก  รร.พลูตาหลวงวิทยา ม.5

สอบติดนักเรียนนายเรือากาศ

รอบวิชาการ นักเรียนเตรียมทหาร เหล่า ทหารอากาศ ปีการศึกษา 2566

ส่งสอบ 21 นาย สอบติด 2 นาย คิดเป็น 10% โดย มีรายชื่อดังนี้

1. วิชญ์ ณัทณพงศ์ ลำดับที่ 261 คอร์สประจำตลอดปี 65 จบจาก รร.พลูตาหลวงวิทยา ม.4

2. ปณัยกร ยศปินตา ลำดับที่ 635 คอร์สต่อเนื่องตลอดปี 65 จบจาก  รร.ระยองวิทยาคม ม.4

สอบติดนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

รอบวิชาการ นักเรียนเตรียมทหาร เหล่าทหารบก ปีการศึกษา 2566

 ส่งสอบ 21 นาย สอบติด 3 นาย คิดเป็น 14%

โดย มีรายชื่อดังนี้

1. วิชญ์ ณัทณพงศ์ ลำดับที่ 92 คอร์สประจำตลอดปี 65 จบจาก รร.พลูตาหลวงวิทยา ม.4

2. ชนาธิป กมลแก้ว ลำดับที่ 387 คอร์สประจำตลอดปี 65 จบจาก  รร.พลูตาหลวงวิทยา ม.5

3. ภูดิศ เดชพันธุ์ ลำดับที่ 445 คอร์สติวเข้มก่อนสอบ จบจาก รร.สิงห์สมุทร ม.4

สอบติดนักเรียนนายร้อยตำรวจ

รอบวิชาการ นักเรียนเตรียมทหาร เหล่านายร้อยตำรวจ ปีการศึกษา 2566

- โรงเรียนกวดวิชาธนพิสิษฐ์ ส่งสอบ 21 นาย สอบติด 5 นาย คิดเป็น 24%

โดย มีรายชื่อดังนี้

1. วิชญ์ ณัทณพงศ์ ลำดับที่ 52 คอร์สประจำตลอดปี 65 จบจาก รร.พลูตาหลวงวิทยา ม.4

2. ภูดิศ เดชพันธุ์ ลำดับที่ 422 คอร์สติวเข้มก่อนสอบ จบจาก รร.สิงห์สมุทร ม.4

3. ชนาธิป กมลแก้ว ลำดับที่ 469 คอร์สประจำตลอดปี 65 จบจาก  รร.พลูตาหลวงวิทยา ม.5

4. ไม้ที เจริญสุข ลำดับที่  793 คอร์สประจำตลอดปี 65 จบจาก รร.พลูตาหลวงวิทยา ม.4

5. นสต.ปุริม กุลบุตรดี ลำดับที่ 52 คอร์สประจำตลอดปี 64 จบจาก พลูตาหลวงวิทยา ปัจจุบันเรียนนักเรียนนายสิบตำรวจปีที่ 1

 

------------------------------------------------------------

สอบติดนักเรียนช่างฝีมือทหาร

นักเรียนที่สอบติด นักเรียนช่างฝีมือทหาร ปีการศึกษา 2566 จำนวน 11 นาย

ตัวจริง

1. นายไม้ที เจริญสุข ม.4 คอร์สประจำตลอดปี

2. นายวิชญ์ ณัทณพงศ์ ม.4 คอร์สประจำตลอดปี    

3. นายธนัช นิรามัย ม.4 คอร์สประจำตลอดปี

4. นายชวรัตน์ ศิริพิบูลย์ ม.4 คอร์สประจำตลอดปี      

5. นายธนวัฒน์ กมลแก้ว ม.3 คอร์สต่อเนื่องตลอดปี    

6. นายปณัยกร ยศปินตา ม.4 คอร์สต่อเนื่องตลอดปี

7. นายภูดิศ เดชพันธุ์ ม.4 คอร์สติวเข้มก่อนสอบ

8. นายธนธรณ์ รุ่งสอาด ม.5 คอร์สติวเข้มก่อนสอบ

ตัวสำรอง

9. นายพงศธร ศิลปักษา สำรองอันดับที่ 13 ม.4 คอร์สประจำตลอดปี      

10. นายทศพร เชาวน์หมื่นไวย สำรองอันดับที่ 28 ม.4 คอร์สประจำตลอดปี

11. นายธีระ ทองมูล สำรองอันดับที่ 60 ม.4 คอร์สต่อเนื่องตลอดปี

------------------------------------------------------------

หลักสูตรติวเข้านักเรียนจ่าทหารเรือ จ่าอากาศ นายสิบทหารบก
นักเรียนที่สอบผ่านรอบสองติดเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ปีการศึกษา 2566 จำนวน 46 นาย โดยแบ่งเป็นหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

คอร์สติวเข้านักเรียนจ่าทหารเรือ
ตัวจริง

1. ธนบดี เเสงสุววรณ์ นาวิน-ทหารสัญญาณ

2. ปิติพงษ์ แนบเนียม นาวิน-ทหารสัญญาณ

3. ฉัตรชัย แก้วสุขสี นาวิน-ทหารสัญญาณ

4. ทศพร อักโขพันธ์ นาวิน-ทหารสัญญาณ

5. ชัยภัทร เอมเดช นาวิน-ทหารสัญญาณ

6. ฉัตรมงคล ต้นแก้ว พิเศษ-ทหารการเงิน

7. สหรัตน์ คนฉลาด พิเศษ-ทหารการเงิน

8. ศิวกร เพชรลือ นาวิน-ทหารสามัญ

9. ธนพงษ์ มะแป้น นาวิน-ทหารสามัญ

10. ภาณุวัฒน์ กาญจนา นาวิน-ทหารการปืน (ปืนเรือ)

11. ประสิทธิพร ศรีสมุทร กลิน

12. ชนนน คินไธสง กลิน

13. ณัฐชนนท์ ชำนาญไถ นาวิกโยธิน

14. อวิรุทธิ์ คานเครือ นาวิกโยธิน

15. ธนัท นาอาคม นาวิกโยธิน

16. ทักษิณ วงค์นิคม นาวิกโยธิน

17. ปัตติทาน จันหนู นาวิกโยธิน

18. ชาญชัย ใจคง นาวิกโยธิน

19. กัณตยศ คาดประครอง นาวิกโยธิน

20. อรรถเศรษฐ์ วงศ์ใหญ่   นาวิกโยธิน

21. ทินกร อบแก้ว นาวิกโยธิน

22. พลัฏฐ์ รุ่งเรือง นาวิน-ทหารการปืน (สอ.รฝ.)

23. ชัยคริสต์ วงศ์พิชิตชัยกุล นาวิน-ทหารการปืน (สอ.รฝ.)

24. รณรัตน์ อารมณ์ฤทธิ์ พิเศษ-ทหารช่างยุทธโยธา ไฟฟ้า

25. วุฒิโชค พลเยี่ยม กลิน-ทหารช่างเครื่องบิน

26. มนต์ณัฐ จันทสุวรรณ พิเศษ-ทหารช่างยุทธโยธา อิเล็กทรอนิกส์

27. ศุภรงค์ จั่นทอง พิเศษ-ทหารช่างยุทธโยธา อิเล็กทรอนิกส์

28. ภูริวิทย์ ธิน้อมธรรม พิเศษ-ทหารช่างยุทธโยธา อิเล็กทรอนิกส์

29. ภูบดี เเก้วประทีป พิเศษ-ทหารช่างยุทธโยธา อิเล็กทรอนิกส์

30. ภัทรดนัย สีเหลือง นาวิน-ทหารสรรพาวุธ

31. ณัฐพนธ์ เต็มราม พิเศษ-ทหารพลาธิการ

32. เจษฎา กาหล่ำ พิเศษ-ทหารพลาธิการ

33. ธีรภัทร์ ภูช่างทอง พิเศษ-ทหารพลาธิการ

34. นพรัตน์ บุญมาศ พิเศษ-ทหารพลาธิการ

35. พุฒิพงศ์ ธรรมไทย พิเศษ-ทหารแพทย์

36. ธนาธิป สายทอง นาวิน-ทหารขนส่ง

37. แทนไท อิ่มทอง นาวิน-ทหารขนส่ง

ตัวสำรอง 9 นาย

38. วรวิช เหล่าบุตรดี ลำดับที่ 7

39. กิตติภพ บุญคีรี ลำดับที่ 58

40. ธนภัทร ศิริรุ่งโรจน์ยิ่ง ลำดับที่ 62

41. อภิสิทธิ์ มะลิซ้อน ลำดับที่ 52

42. ภานุวัฒน์ รัตนวิจิตร ลำดับที่ 91

43. ทศวร วรวิเศษ ลำดับที่ 93

44. จีระศักดิ์ อุ่นมุกดา ลำดับที่ 99

45. ภาณุวัฒน์ โต๊ะปึง ลำดับที่ 171

46. นพรัตน์ วิสัชนาม ลำดับที่ 194

คอร์สติวเข้าจ่าอากาศ

นักเรียนสอบติดนักเรียนจ่าอากาศ ปีการศึกษา 2566 จำนวน 15 นาย

ติดตัวจริง

1. พุฒิพงศ์ ธรรมไทย ลำดับที่ 34

2. ปิติพงษ์ แนบเนียม ลำดับที่ 49

3. ภูริณัฐ ทองคำ ลำดับที่ 65

4. ธนพงษ์ มะแป้น ลำดับที่ 67

5. แทนไท อิ่มทอง ลำดับที่ 71

6. วุฒิโชค พลเยี่ยม ลำดับที่ 74

7. นาฬิกอติภัค พรมสวรรค์ ลำดับที่ 102

8. ชัยภัทร เอมเดช ลำดับที่ 134

9. มนต์ณัฐ จันทสุวรรณ ลำดับที่ 172

10. กิตติพันธ์ วรศรี ลำดับที่ 192

11. ชานนท์ บุศรา ลำดับที่ 290

12. รชต เห็มนุช ลำดับที่ 322

ติดตัวสำรอง

13. ครรชิต พัฒนามงคลสกุล ลำดับที่ 41

14. วรวิช เหล่าบุตรดี ลำดับที่ 45

15. พลัฏฐ์ รุ่งเรือง ลำดับที่ 65

คอร์สติวเข้าจ่าทหารเรือ

การสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ รอบวิชาการ ปีการศึกษา 2566

สอบผ่านจำนวนทั้งหมด 68 นาย แบ่งเป็น

กลุ่มติว Onsite 18 นาย

1. ธนาธิป สายทอง

2. มนต์ณัฐ จันทสุวรรณ

3. ธนัท นาอาคม

4. พลัฏฐ์ รุ่งเรือง

5. ฐากูร เจียมใจจิต

6. สหรัตน์ คนฉลาด

7. ศิวกร เพชรลือ

8. ฐัฒชรัศธร ฟักเทพ

9. นาฬิกอติภัค พรมสวรรค์

10. ภาณุวัฒน์ กาญจนา

11. อรรถเศรษฐ์ วงศ์ใหญ่

12. ธนพงษ์ มะแป้น

13. ภัทรดนัย สีเหลือง

14. ทินกร อบแก้ว

15. กัณตยศ คาดประครอง

16. ชัยภัทร เอมเดช

17. วุฒิโชค พลเยี่ยม

18. สหรัฐ นิลเต็ม

กลุ่มติว Online 50 นาย
1. ณัฐชนนท์ ชำนาญไถ

2. ครรชิต พัฒนามงคลสกุล

3. ชนนน คินไธสง

4. ยศวีร์ นาดี

5. อวิรุทธิ์ คานเครือ

6. จีระศักดิ์ อุ่นมุกดา

7. วรเดช หาญจับพราน

8. ภูวดล โมหนองเดิ่น

9. พงศธร รัศมี

10. ฉัตรมงคล ต้นแก้ว

11. วิชยุทธพงศ์ แกมจินดา

12. หัสดี เสาวคนธ์

13. บุญฤทธิ์ เที่ยงแท้

14. ชัยคริสต์ วงศ์พิชิตชัยกุล

15. อับดลกาหรีม นกเกษม

16. ธนบดี เเสงสุววรณ์

17. ศุภรงค์ จั่นทอง

18. ปิติพงษ์ แนบเนียม

19. ลุตฟี โตะเดร์

20. ทศวร วรวิเศษ
21. กิตติภพ บุญคีรี

22. สหรัตน์ คนฉลาด

23. แทนไท อิ่มทอง

24. ศิวกร เพชรลือ

25. ธนภูมิ พ่วงพูล

26. ปัตติทาน จันหนู

27. พล ธนวินท์ จ.

28. ฐัฒชรัศธร ฟักเทพ

29. ฉัตรชัย แก้วสุขสี

30. พันธกานต์ นาคาลักษณ์

31. ประสิทธิพร ศรีสมุทร

32. พิพัฒน์พล จินาอุ

33. ชาญชัย ใจคง

34. ภูบดี เเก้วประทีป

35. ภูริพัฒน์ กล่อมนก

36. กวิน บางข่า

37. ณัฐพนธ์ เต็มราม

38. ชานนท์ บุศรา

39. เจษฎา กาหล่ำ

40. ธนภัทร ศิริรุ่งโรจน์ยิ่ง

41. สุวัฒน์ ผิวเผือด

42. ภูริวิทย์ ธิน้อมธรรม

43. ทศพร อักโขพันธ์

44. ธีรภัทร์ ภูช่างทอง

45. รณรัตน์ อารมณ์ฤทธิ์

46. ภาณุวัฒน์ โต๊ะปึง

47. อภิสิทธิ์ มะลิซ้อน

48. วรวิช เหล่าบุตรดี

49. นพรัตน์ บุญมาศ

50. ณัฐธนพล อยู่สุภาพ

คอร์สติวเข้านักเรียนจ่าอากาศ

การสอบนักเรียนจ่าอากาศ รอบวิชาการ ปีการศึกษา 2566

สอบผ่านจำนวนทั้งหมด 17 นาย แบ่งเป็น

กลุ่มติว Onsite จำนวน 5 นาย

1. วุฒิโชค พลเยี่ยม

2. พลัฏฐ์ รุ่งเรือง

3. ธนพงษ์ มะแป้น

4. ชัยภัทร เอมเดช

5. นาฬิกอติภัค พรมสวรรค์

กลุ่มติว Online จำนวน 11 นาย

1. วรวิช เหล่าบุตรดี

2. แทนไท อิ่มทอง

3. ธนภัทร ศิริรุ่งโรจน์ยิ่ง

4. วิชยุทธพงศ์ แกมจินดา

5. ปิติพงษ์ แนบเนียม

6. ธีรภัทร์ ภูช่างทอง

7. นพรัตน์ บุญมาศ

8. ชานนท์ บุศรา

9. ณัฐธนพล อยู่สุภาพ

10. ประสิทธิพร ศรีสมุทร

11. ครรชิต พัฒนามงคลสกุล

คอร์สติวเข้านายสิบทหารบก

การสอบนักเรียนนายสิบทหารบก รอบวิชาการ ปีการศึกษา 2566

สอบผ่านจำนวนทั้งหมด 18 นาย แบ่งเป็น

กลุ่มติว Onsite จำนวน 6 นาย

1. วุฒิโชค พลเยี่ยม

2. พลัฏฐ์ รุ่งเรือง

3. นาฬิกอติภัค พรมสวรรค์

4. ธนพงษ์ มะแป้น

5. ชัยภัทร เอมเดช

6. ภัทรดนัย สีเหลือง

กลุ่มติว Online จำนวน 11 นาย

1. ธีรภัทร์ ภูช่างทอง

2. ปิติพงษ์ แนบเนียม

3. วรวิช เหล่าบุตรดี

4. ทศวร วรวิเศษ

5. ณัฐธนพล อยู่สุภาพ

6. ครรชิต พัฒนามงคลสกุล

7. บุญฤทธิ์ เที่ยงแท้

8. อับดลกาหรีม นกเกษม

9. กิตติภพ บุญคีรี

10. วิชยุทธพงศ์ แกมจินดา

11. แทนไท อิ่มทอง