Cadet Centre กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อยตำรวจหญิง

 

ผลงาน
- ผลงานในป 54 ทําใหนักเรียนสอบผานนักเรียนเตรียมทหารรอบแรก 2 คน และสอบผาน
รอบสอง 1 คน ในนี้มีนักเรียนที่สอบไดลําดับที่ 1 ของเหลาทหารเรือ

- ผลงานในป 55 ทําใหนักเรียนสอบผานนักเรียนเตรียมทหารรอบแรก 9 คน คิดเปนจํานวนที่
ได 31 ที่ และสอบผานรอบสอง 7 คน ในนี้มีนักเรียนที่สอบไดลําดับที่ 1 ของเหลาทหารเรือ

- ผลงานในป 56 ทําใหนักเรียนสอบผานนักเรียนเตรียมทหารรอบแรก 19 คน คิดเปนจํานวนที่
ได 59 ที่ และสอบผานรอบสอง 10 คน

- ผลงานในป 57 ทําใหนักเรียนสอบผานนักเรียนเตรียมทหารรอบแรก 9 คน คิดเปนจํานวนที่
ที่ได 26 ที่ ในปนี้มีนักเรียนมาเก็บตัวรอบสองเพิ่มเติม และสอบผานรอบสอง 10 คน

- ผลงานในป 58 ทําใหนักเรียนสอบผานนักเรียนเตรียมทหารรอบแรก 16 คน คิดเปนจํานวน
ที่ได 49 ที่ ในปนี้มีนักเรียนมาเก็บตัวรอบสองเพิ่มเติม และสอบผานรอบสอง 11 คน

- ผลงานในป 59 เนื่องจากปีนี้ไม่มีการสอบเข้าเตรียมทหาร เพราะเปลี่ยนหลักสูตรใหม่

- ผลงานในป 60 ทําใหนักเรียนสอบผานนักเรียนช่างฝีมือทหาร  รอบแรก 21 คน รอบสอง 9 คน
และทำให้นักเรียนสอบผ่าน นักเรียนเตรียม
ทหารรอบแรก 8 คน คิดเป็นจำนวนที่ได้ 22 ที่ และสอบผ่านรอบสอง 7 คน

- ผลงานในปี 61 ทําใหนักเรียนสอบผานนักเรียนช่างฝีมือทหาร  รอบแรก 16 คน รอบสอง 9 คน
และทำให้นักเรียนสอบผ่าน นักเรียนเตรียม
ทหารรอบแรก 9 คน คิดเป็นจำนวนที่ได้ 29 ที่ และสอบผ่านรอบสอง 7 คน
สอบผ่านนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง รอบแรก 2 คน

- ผลงานในปี 62 ทำให้นักเรียนสอบผ่านนักเรียนช่างฝีมือทหาร รอบแรก 13 คน รอบสอง 3 คน
และทำให้นักเรียนสอบผ่าน นักเรียนเตรียมทหาร รอบแรก 10 คน คิดเป็นจำนวนที่ได้ 26 ที่นั่ง จากนักเรียนที่ไปสอบ 55 คน
คิดเป็น % ในการสอบผ่าน 18% และสอบผ่านรอบสองจำนวน 8 คน
และทำให้สอบผ่าน นักเรียนนายสิบทหารบก 1 คน และสอบผ่านนักเรียนจ่าทหารเรือ 2 คน