ที่ 1 เตรียมทหารโรงเรียนนายเรือ 2 ปี ซ้อน 54 - 55 สัตหีบ ชลบุรีที่ 1 เตรียมทหารโรงเรียนนายเรือ 2 ปี ซ้อน 54 - 55 สัตหีบ ชลบุรีที่ 1 ทร. 2 ปีซ้อนกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร สัตหีบ ชลบุรี ระยองกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร สัตหีบ ชลบุรี ระยองกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร สัตหีบ ชลบุรี ระยอง
กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร

รวมข้อสอบเก่าเข้าเตรียมทหาร
แบบทดสอบนี้ ทางสถาบันกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร ได้รวบรวมจากข้อสอบเก่า เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ตั้งแต่ปี 2547-2554
วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 จำนวน 50 ข้อ

ข้อสอบเก่าเตรียมทหาร
ผลงานระดับประเทศ
ของ สถาบัน Cadet Centre
ผลการสอบ โครงการช้างเผือก นายเรืออากาศ ปี 55
รชฤทธิ์ จำปาหวาย ลำดับที่ 6
นนทวรรต ผ่านไชย ลำดับที่ 64
วัชรากร ศรีสว่าง ลำดับที่ 83
ณัฐดนัย เสงี่ยมวิบูล ลำดับที่ 90 (สมทบ)
สิรวิชญ์ จวงจรัสโรจน์ ลำดับที่ 105
นันทวัตร บุตดี ลำดับที่ 108
ก้องเกียรติ ขันทบัณฑิตย์ ลำดับที่ 135
เตชิต ฤทธิ์สิงห์ ลำดับที่ 141
ที่ 1 ทหารเรือ 2 ปีซ้อน ที่ 1 ทหารเรือ 2 ปีซ้อน ที่ 1 ทหารเรือ 2 ปีซ้อน

สถาบันกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร Cadet Centre ผลงานระดับประเทศ ที่ 1 เตรียมทหาร 2 ปีซ้อน ผลสอบเข้านักเรียนเตรียมทหาร ปี 55 รอบสอง ติดทั้งหมด 7 คน รอบแรก รชฤทธิ์ จำปาหวาย (น้องไทม์) ที่ 4 นายเรือ ที่ 6 นายร้อยจปร. ที่ 16 นายเรืออากาศ ที่ 17 ตำรวจ ที่ 6 ช้างเผือก รร.นายเรืออากาศ ปี55 รวมนักเรียนที่สอบผ่านรอบแรกทั้งหมด 9 คน รวมจำนวนที่สอบได้ทั้งหมด 31 ที่ สอบผ่านรอบแรกโครงการ รร.วิทยาศาสตร์ ภูมิภาค จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี ผลการสอบช้างเผือก รร.นายเรืออากาศ นักเรียนที่มีคะแนนสอบดีเยี่ยม ได้แก่ นนทวรรต ผ่านไชย สอบได้ลำดับที่ 64 วัชรากร ศรีสว่าง สอบได้ลำดับที่ 83 ณัฐดนัย เสงี่ยมวิบูล สอบได้ลำดับที่ 90 (สมทบ) สิรวิชญ์ จวงจรัสโรจน์ สอบได้ลำดับที่ 105 นันทวัตร บุตดี สอบได้ลำดับที่ 108 ก้องเกียรติ ขันทบัณฑิตย์ สอบได้ลำดับที่ 135 เตชิต ฤทธิ์สิงห์ สอบได้ลำดับที่ 141 ขอแสดงความยินดีกับ น้องๆที่สอบผ่าน ทุน พสวท. รอบแรก โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. ด.ช.ราชฤทธิ์ จำปาหวาย 2. ด.ช. นันทวัตร บุดดี 3. ด.ช. ชฎิล สัมปุญญานนท์ 4. ด.ญ. ดุสิตา เนตรโรจน์ ที่ 1 แห่งเตรียมทหาร ปีล่าสุด และสอบได้ที่ 1 โรงเรียนนายเรือ ปีล่าสุด เข้าเตรียมทหาร สัตหีบ ชลบุุรี ระยอง ถูกที่สุด สูตรลัด เทคนิคใหม่ อาจารย์เก่ง โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนายร้อย โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  สอนติวเข้มตัวต่อตัว เข้าเตรียมทหาร
กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร สัตหีบ ชลุบรี ระยอง ถูกที่สุด สูตรลัด เทคนิคใหม่ อาจารย์เก่ง โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนายร้อย โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  สอนติวเข้มตัวต่อตัว เข้าเตรียมทหารกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร สัตหีบ ชลบุีรี ถูกที่สุด สูตรลัด เทคนิคใหม่ อาจารย์เก่ง โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนายร้อย โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  สอนติวเข้มตัวต่อตัว เข้าเตรียมทหารกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร สัตหีบ ชลบุีรี ถูกที่สุด สูตรลัด เทคนิคใหม่ อาจารย์เก่ง โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนายร้อย โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  สอนติวเข้มตัวต่อตัว เข้าเตรียมทหารกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร สัตหีบ ชลบุีรี ถูกที่สุด สูตรลัด เทคนิคใหม่ อาจารย์เก่ง โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนายร้อย โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  สอนติวเข้มตัวต่อตัว เข้าเตรียมทหารกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร สัตหีบ ชลบุีรี ถูกที่สุด สูตรลัด เทคนิคใหม่ อาจารย์เก่ง โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนายร้อย โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  สอนติวเข้มตัวต่อตัว เข้าเตรียมทหารกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร สัตหีบ ชลบุีรี ถูกที่สุด สูตรลัด เทคนิคใหม่ อาจารย์เก่ง โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนายร้อย โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  สอนติวเข้มตัวต่อตัว ที่ 1 แห่งเตรียมทหาร ปีล่าสุด และสอบได้ที่ 1 โรงเรียนนายเรือ ปีล่าสุด เข้าเตรียมทหารกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร สัตหีบ ชลบุีรี ถูกที่สุด สูตรลัด เทคนิคใหม่ อาจารย์เก่ง โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนายร้อย โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  สอนติวเข้มตัวต่อตัว ที่ 1 แห่งเตรียมทหาร ปีล่าสุด และสอบได้ที่ 1 โรงเรียนนายเรือ ปีล่าสุด เข้าเตรียมทหารกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร สัตหีบ ชลบุีรี ถูกที่สุด สูตรลัด เทคนิคใหม่ อาจารย์เก่ง โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนายร้อย โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  สอนติวเข้มตัวต่อตัว ที่ 1 แห่งเตรียมทหาร ปีล่าสุด และสอบได้ที่ 1 เตรียมทหาร โรงเรียนนายเรือ ปีล่าสุด เข้าเตรียมทหาร