ติดต่อสอบถาม

แนะแนวการศึกษา

like.jpg

โรงเรียนจ่าอากาศ

ระเบียบการสมัคร นักเรียนจ่าอากาศ ปี57

ติวจ่าอากาศ
ระเบียบการทั่วไป  และ  วิธีสมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ

1. กล่าวนำ

โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นสถาบันหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศ ที่ผลิตนายทหารชั้นประทวนให้กับส่วนราชการต่างๆ ของกองทัพอากาศ ภารกิจที่โรงเรียนจ่าอากาศรับผิดชอบคือมีหน้าที่ให้การฝึกศึกษาด้านวิชาการ วิชาทหาร ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนปกครองดูแลผู้เข้ารับการศึกษาให้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม มีความเข้มแข็ง อดทน มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ในสาขาวิชาต่างๆ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นนายทหารชั้นประทวนที่มีประสิทธิภาพ และ เป็นกาลังอันสาคัญของกองทัพอากาศ

 

อ่านเพิ่มเติม: ระเบียบการสมัคร นักเรียนจ่าอากาศ ปี57