ติดต่อสอบถาม

แนะแนวการศึกษา

like2.jpg

โรงเรียนนายเรืออากาศ

ผลสอบ เป็นตัวจริง นตท. ทอ. (ทหารอากาศ) ปี 57

ประกาศผลสอบรอบสอง เหล่า ทหารอากาศ ปี57 
ทหารอากาศ เป็นตัวจริง 88 คน สำรอง 399 คน

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ Cadet Centre ที่สอบติดเป็นตัวสำรองของเหล่า ทหารอากาศ ได้แก่
1. ปีลันธ์ โพธิ์บุญ สำรองที่102
2. ชุษณะ นาทันตรึก สำรองที่ 159
3. ปัณณภัทร อธิพงศ์ภาพร สำรองที่ 169
4. ธเนศร์ มีพริ้ง สำรองที่ 378
5. ชัยพฤกษ์ เชื้อฉ่ำหลวง สำรองที่ 37 (เรียนคอร์สเก็บตัวรอบ 2)
6. จักรภัทร สงรอด สำรอง 69 (เรียนคอร์สเก็บตัวรอบ 2)
7. วิทวัส เกื้อมณี สำรอง 212 (เรียนคอร์สเก็บตัวรอบ 2)
8. วรุตม์ น้ำหอม สำรอง 252(เรียนคอร์สเก็บตัวรอบ 2)

สามารถดูรายชื่อนักเรียนทั้งหมดที่สอบผ่านได้ที่ ลิงค์นี้ครับ
ตัวจริง http://goo.gl/k8gK2K
สำรอง http://goo.gl/TnhFnk


ประกาศผลสอบรอบแรกเหล่า ทหารอากาศ ปี57 
ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก (ภาควิชาการ) จำนวน 660 นาย

สามารถดาวโหลดดูรายชื่อได้จากที่นี่
http://goo.gl/XRMzKt

ระเบียบการสมัคร นตท. ของกองทัพอากาศ ปี56

นายเรืออากาศ

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

(ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

ดาวโหลดระเบียบการสมัคร ได้ที่นี่ http://www.cadetcentre.com/download/56/rtafa56.pdf

รายการ

วัน - เวลา

สถานที่

๑.การจำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร

๑.๑ สั่งซื้อระเบียบการฯ ทางไปรษณีย์ 
๑.๒ ซื้อระเบียบการด้วยตนเอง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)


๑๕ ธ.ค.๕๕ - ๒๒ ม.ค.๕๖ 
๒ ม.ค.๕๖ - ๑๓ มี.ค.๕๖
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.


โรงเรียนนายเรืออากาศ 
โรงเรียนนายเรืออากาศ

๒. การรับสมัคร

๒.๑ สมัครทาง Internet

๒.๒ สมัครทางไปรษณีย์

๒.๓ สมัครด้วยตนเอง


ตั้งแต่ ๒ ม.ค.๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ถึง ๑๕ ก.พ.๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ น.

๒ - ๓๑ ม.ค.๕๖

๙ - ๑๓ มี.ค.๕๖ 
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.


เว็บไซต์ http://www.rtafa.ac.thโรงเรียนนายเรืออากาศ 

โรงเรียนนายเรืออากาศ

๓. ตรวจสอบอาคารและห้องสอบ

ตั้งแต่ ๒๕ มี.ค.๕๖ เป็นต้นไป

เว็บไซต์ http://www.rtafa.ac.th

๔. การสอบภาควิชาการ

๓๑ มี.ค.๕๖ 
๑๑.๓๐ น. ผู้สมัครสอบพร้อมเพื่อ 
รอเรียกเข้าห้องสอบ 
๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.
สอบภาควิชาการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
(การสอบทุกรอบและทุกครั้งต้องนำบัตรประจำตัวสอบ
และบัตรประชาชนมาด้วย)

๕. ประกาศผลการสอบภาควิชาการ
- ทาง INTERNET,โทรศัพท์อัตโนมัติ- ประกาศผลสอบภาควิชาการเป็นทางการ
และรายงานตัว


๑๐ เม.ย.๕๖ ๑๒ เม.ย.๕๖ 
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.


http://www.rtafa.ac.thhttp://www.rtaf.mi.th และโทรศัพท์อัตโนมัติ หมายเลข 1900 888 533


โรงเรียนนายเรืออากาศ

๖. การสอบรอบสอง
- รายงานตัวเวลา ๐๗.๐๐ น. ของทุกวัน 
- ทดสอบความถนัดและวิภาวะวิสัย 
- สอบสัมภาษณ์, พลศึกษา และตรวจร่างกาย


๒๓ เม.ย.๕๖
เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
๒๔ - ๒๘ เม.ย.๕๖


โรงเรียนนายเรืออากาศ 
และสถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ

๗. ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย
- ทาง INTERNET, โทรศัพท์อัตโนมัติ 


- ประกาศผลสอบรอบสองเป็นทางการ 
- บุคคลตัวจริงและสำรองพร้อมรายงานตัว 
- ประชุมรับฟังคำชี้แจงจาก โรงเรียนเตรียมทหาร ฯ


๑๓ พ.ค.๕๖ 


๑๕ พ.ค.๕๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. 
๐๘.๐๐ น. 
๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป


http://www.rtafa.ac.th
http://www.rtaf.mi.th และโทรศัพท์อัตโนมัติ หมายเลข 1900 888 533

โรงเรียนนายเรืออากาศ
(พิมพ์ลายนิ้วมือหลังรายงานตัว) 
โรงเรียนนายเรืออากาศ

๘. ทำสัญญามอบตัวเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
- บุคคลตัวจริงทำสัญญา 
- บุคคลสำรองรายงานตัวรักษาสิทธิ์
- บุคคลสำรองฟังคำชี้แจง

๑๘ พ.ค.๕๖ 
๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.


โรงเรียนเตรียมทหาร  
อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

๙. เปิดภาคการศึกษา

๒๐ พ.ค.๕๖

โรงเรียนเตรียมทหาร  
อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

 

อ่านเพิ่มเติม: ระเบียบการสมัคร นตท. ของกองทัพอากาศ ปี56

ประกาศผลสอบ รอบแรก ของ นตท. ทอ. (นายเรืออากาศ) ปี 55 มาแล้ว

ผลการสอบ รอบสอบ ของนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของ ทอ. (โรงเรียนนายเรืออากาศ) ปี 55 ประกาศ แล้วครับ

ผลสอบ นตท.ในส่วนของ โรงเรียนนายเรืออากาศ ปี 55 รอบสองมาแล้ว

ขอแสดงความยินดีกับ น้องๆที่สอบผ่าน เป็น นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 56 นะครับ
นักเรียนของ Cadet Center สอบผ่าน มี 3 คน ดังนี้ 
1. กันต์ธร  กองบิน
2. นันทวัตร  บุดดี (สำรอง)
3. ก้องเกียรติ์ ขัณทบัณฑิตย์ (สำรอง)

สามารถดาวโหลด หมายเลขประจำตัวสอบ ของผู้ที่สอบผ่านรอบสอง นตท.ในส่วนของ ทหารอากาศ ปี55 ได้ที่นี่

http://cadetcentre.com/images/55/rtafa55_2.pdf

ผลการสอบ รอบแรก ของ นตท. ทอ. (โรงเรียนนายเรืออากาศ) ประกาศแล้วครับ

ขอแสดงความยินดดีกับ นักเรียนของ Cadet Center ที่สอบ ผ่านทั้ง 9 คน ดังนี้
1. รชฤทธิ์ ได้ลำดับที่ 16
2. เตชิต ได้ลำดับที่ 78
3. ณัฐดนัย ได้ลำดับที่ 116
4. นันทวัตร ได้ลำดับที่ 186
5. กันต์ธร ได้ลำดับที่ 231
6. วัชรากร ได้ลำดับที่ 253
7. นนทวรรต ได้ลำดับที่ 366
8. สิรวิชญ์ ได้ลำดับที่ 547
9. ก้องเกียรติ ได้ลำดับที่ 606

http://cadetcentre.com/images/55/rtafa55.pdf

ประกาศผลสอบ นายเรืออากาศ

ระเบียบการสมัคร นตท. ของกองทัพอากาศ ปี2557

 

ประกาศ
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพอากาศ ประจำปี 2557
ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก (ภาควิชาการ)

สามารถดาวโหลดดูรายชื่อได้จากที่นี่
http://goo.gl/XRMzKt

การสมัครและสอบนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วน กองทัพอากาศ ประจำปีการศึกษา 2557

อ่านเพิ่มเติม: ระเบียบการสมัคร นตท. ของกองทัพอากาศ ปี2557

ประกาศ สมัครและสอบ ของ โรงเรียนนายเรืออากาศ ปี55

สอบนายเรืออากาศ ปี 55

ดาวโหลด ตารางการสมัครและสอบ เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพอากาศ ประจำปีการศึกษา 2555

http://www.cadetcentre.com/download/rtafa_55.pdf

สมัตรและสอบ นักเรียนนายเรือ ปี 55

สมัครและสอบ นักเรียนนายเรืออากาศ ปี 55