ที่ 1 เตรียมทหาร ปี 54

สัมภาษณ์ พลศึกษา

ติดต่อสอบถาม

แนะแนวการศึกษา

like.jpg

ผลงานปี 56

รายชื่อนักเรียน สถาบัน Cadet Centre ที่สอบผ่าน เป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในปี 2556 รุ่นที่ 57

  ชื่อ นามสกุล โรงเรียน สอบติดรอบแรก สอบติด
รอบสอง
ช้างเผือก
ทอ.  
ทบ. ทร. ทอ. ตร. ตร.น้ำ
1 วัชรากร  ศรีสว่าง ระยองวิทยาคม 55 196 22 83  126  ตร.  
2 ธรรณธร และอรุณ เลิศปัญญา 549 317 168 172 203 ตร.  
3 นนทวรรต ผ่านไชย ระยองวิทยาคม 31 159 243 220 100 ทบ.  
ธนพล ขุนศรี จุฬาภรณ์ชลบุรี 532 203 - - 131 ทบ.  
5 ณัทดรัณ คุรุวิชญา ชลราษฏรอำรุง 136 30 37 121 18 ทร.  
6 กิตติณัฐ กล้าหาญ จุฬาภรณ์ชลบุรี 471 426 455 402 268 ทบ.  
7 ก้องเกียรติ  ขัณฑบัณฑิตย์ จุฬาภรณ์ชลบุรี 576 414 52 517 261 ทบ.  
8 พงศภรณ์ ชุติดาราลักษณ์ ระยองวิทยาคม 416 - 655 741 - -  
9 ศุภสัณห์ เชิญกลาง จุฬาภรณ์ชลบุรี - - 660 - - -  
10 ปีลันธ์ โพธิ์บุญ มารีวิทย์สัตหีบ - - 632 - - -  
11 สิทธิศรา แฝงสมศรี  ระยองวิทยาคม 462 722 - - - ทบ.  
12 วีรพงศ์ บุญเจริญปัญญา ตราษตระการคุณ - 526 564 624 - -  
13 พันธกานต์ ปรีชาวงษ์ มารีวิทย์สัตหีบ 614 458 434 674 - ทร.  
14 มานัส โพธิ์สุวรรณวัฒนา ตราษตระการคุณ - 566 - - - -  
15 กฤติน อินต๊ะชาว ระยองวิทยาคม 291 290 528 92 187 ตร.  
16 พลวุฒิ ทรงสุข มารีวิทย์สัตหีบ - 379 - - 240 -  
17 กษิดิ์เดช พึ่งลอย เลิศปัญญา - 413 - - 260 -  
18 วสวัตติ์ ปัดทพัด ชลราษฏรอำรุง - 634 - - - -  
19 สหภาพ ปฏิทัศน์ ระยองวิทยาคม           -  
รวมจำนวน 11 16 12 10 10 10  
รวมทั้งหมด 59 ที่  19  คน

 

  ชื่อ นามสกุล โรงเรียน สอบติดรอบสอง
ทบ. ทร. ทอ. ตร. ตร.น้ำ
1 วัชรากร  ศรีสว่าง ระยองวิทยาคม  -  171  -  ตัวจริง  123
2 ธรรณธร และอรุณ เลิศปัญญา  -  -  ส.19  ตัวจริง  -
3 นนทวรรต ผ่านไชย ระยองวิทยาคม  ตัวจริง
52
145   ส.41 ส.69  107
ธนพล ขุนศรี จุฬาภรณ์ชลบุรี  ตัวจริง  172  - - 124
5 ณัทดรัณ คุรุวิชญา ชลราษฏรอำรุง  ส.129 ตัวจริง 
40
46  ตัวจริง 30
6 กิตติณัฐ กล้าหาญ จุฬาภรณ์ชลบุรี - 168 - ตัวจริง 120
7 ก้องเกียรติ  ขัณฑบัณฑิตย์ จุฬาภรณ์ชลบุรี ตัวจริง 326 ส.137 ส.282 185
8 พงศภรณ์ ชุติดาราลักษณ์ ระยองวิทยาคม ส.136 - ส.307   -
9 ศุภสัณห์ เชิญกลาง จุฬาภรณ์ชลบุรี - - ส.177 - -
10 ปีลันธ์ โพธิ์บุญ มารีวิทย์สัตหีบ - - ส.338 - -
11 สิทธิศรา แฝงสมศรี   ตัวจริง - - - -
12 วีรพงศ์ บุญเจริญปัญญา ตราษตระการคุณ - 472 ส.236 ส.322 -
13 พันธกานต์ ปรีชาวงษ์ มารีวิทย์สัตหีบ - ตัวจริง ส.163 - -
14 มานัส โพธิ์สุวรรณวัฒนา ตราษตระการคุณ - 375 - - -
15 กฤติน อินต๊ะชาว ระยองวิทยาคม ส.245     ตัวจริง  
16 วสวัตติ์ ปัดทพัด ชลราษฏรอำรุง - 417 - - -
17 สหภาพ ปฏิทัศน์ ระยองวิทยาคม  -  493  -  -  -
รวมติดตัวจริงทั้งหมด 10 คน
นตท. นนทวรรต  ผ่านไชย นตท.ธนพล  ขุนศรี
 นตท.สิทธิศรา แฝงสมศรี  นตท.ก้องเกียรติ  ขัณฑบัณฑิตย์
นตท.ณัทดรัณ  คุรุวิชญา นตท.พันธกานต์ ปรีชาวงษ์
นตท.วัชรากร  ศรีสว่าง นตท.กิตติณัฐ  กล้าหาญ
นตท.ธรรณธร  และอรุณ นตท.กฤติน อินต๊ะซาว

 

ผ่านรอบ 2 ปี 56

ผลงาน เกียรติยศ ของสถาบัน Cadet Centre

สถิติผู้เข้าชม

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
472872

ตรวจตาบอดสี