ติดต่อสอบถาม

แนะแนวการศึกษา

like.jpg

บทความทั่วไป

กล้องวงจรปิด ดูภาพห้องเรียน

ภาพห้องเรียน online
ผู้ปกครองสามารถเข้าดู ภาพในห้องเรียน สดๆ Online ตลอด 24 ชม. ทำให้ผปค.ได้เห็นภาพการเรียนของนักเรียน และภาพการสอนของครู
โดยผปค.ต้อง ลงโปรแกรมใน โทรศัพท์มือถือ โปรแกรม ivms – 4500
กล้องวงจรปิด

Android  (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcu.iVMS&hl=th)

 Iphone (https://itunes.apple.com/th/app/ivms-4500-hd/id444917386?l=th&mt=8)

ในส่วนการตั้งค่า ให้ติดต่อกับสถาบัน จะส่งรายละเอียดการตั้งค่าไปให้นะครับ

ดูภาพนักเรียน online
ภาพ online

 

 

 

 
สิทธิต่างๆ ที่นักเรียนนายร้อยจะได้รับ

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า(ทบ.)

สิทธิขณะเป็นนักเรียนนายร้อย และเมื่อเป็นนายทหารสัญญาบัตร
1. สมัครใจเรียนแต่ละสาขาวิชาของหลักสูตร 4 ปีปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์บัณฑิต หรือศิลปศาสตร์บัณฑิต ตามความสามารถ
2. นักเรียนนายร้อย จะได้รับเงินเดือนตั้งแต่เป็นนักเรียนเตรียมทหาร เดือนละ 2,140 บาท จนถึงนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 4 ได้รับเงินเดือน 2,750 บาท นักเรียนบังคับบัญชาได้รับเงินเดือนเพิ่มอีกเดือนละประมาณ 3,000 บาท
3. มีทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีในโรงเรียนทหารต่างประเทศที่มีชื่อเสียงปีละประมาณ 8-12 ทุน
4. มีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนายร้อยที่มีผลการเรียนดี ตลอด 4 ชั้นปี ทางราชการออกค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเครื่องแต่งกาย ค่ารักษาพยาบาล
5. นักเรียนนายร้อยชั้นสูงสุดได้ไปดูงานต่างประเทศทุกนาย
6. เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ได้รับพระราชทานกระบี่รวมทั้งได้รับปริญญาบัตร พร้อมทั้งบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตรต่อไป
7. ปริญญาตรีที่ได้รับสามารถนำไปศึกษาต่อปริญญาโท ได้ทั้งในและต่างประเทศ นายเรือ(ทร.)
เมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับพระราชทานยศ เป็นนายทหารสัญญาบัตร ของกองทัพเรือ และบรรจุเข้ารับราชการรับพระราชทานกระบี่จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับปริญญาบัตรตามสาขาวิชา สามารถเข้ารับการฝึกและศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ทั้งวิชาการ และการปฏิบัติงาน เช่น เป็นนักบิน นักกระโดดร่ม นักประดาน้ำ นักทำลายใต้น้ำ เป็นต้น

นายเรืออากาศ(ทอ.)

สิทธิประโยชน์ขณะเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ
1. ไม่เสียค่าเล่าเรียน ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเครื่องแต่งกาย ค่ารักษาพยาบาล
2. ได้รับอุปกรณ์การศึกษา เครื่องแต่งกาย เบี้ยเลี้ยงและเงินเดือนประจำ
3. เข้าเรียนในชั้นปีที่ 1 หากผลการเรียนดีจะได้รับคัดเลือกไปศึกษาในสถาบันทางทหารของประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน ออสเตรเลีย เกาหลี สเปน และญี่ปุ่นปีละไม่น้อยกว่า 10 ทุน สิทธิประโยชน์เมื่อสำเร็จการศึกษา
4. รับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต หรือวิทยาศาสตร์บัณฑิต จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รับแต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี
5. บรรจุเข้าทำงานในกองทัพอากาศตามความรู้ความสามารถที่ได้รับการศึกษา
6. หากผ่านการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นนักบิน จะได้รับเงินค่าฝ่าอันตรายเพิ่มเดือนละ 5,000 บาท และขณะปฏิบัติหน้าที่นักบินประจำกองพร้อมรบจะได้รับเงินเพิ่มพิเศษผู้บังคับ อากาศยานเดือนละ 10,000 – 12,000 บาท ตามสมรรถนะของอากาศยาน

 

สิทธิประโยชน์นักเรียนเตรียมทหาร

นายเรือ(ทร.)

1. เป็นนักเรียนนายเรือดีอย่างไร
นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร จะได้เลื่อนชั้นเป็นนักเรียนนายเรือ เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายเรือ ซึ่งจะได้รับสิทธิ์และโอกาสดังนี้
1.1ในช่วงเวลาการศึกษาอยู่ในโรงเรียนนายเรือ
- นักเรียนนายเรือจะได้รับเงินเดือนระหว่าง 3,070 - 3,670 บาท ตามชั้นปี
- กองทัพเรือ ออกค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา อาหาร เครื่องแต่งกาย ให้ทั้งหมด
- นักเรียนนายเรือ (ในส่วนของทหารเรือ) ที่มีผลการศึกษาดี มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อไปศึกษาในโรงเรียนนายเรือต่างประเทศ ปีละประมาณ 3 - 5 ทุน
- มีทุนการศึกษาสนับสนุนผู้เรียนดี และมีความประพฤติดีจำนวนมาก
- นักเรียนนายเรือ ผู้มีผลการศึกษาดี มีความประพฤติดี จะได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่
หัวหน้าชั้น หรือนักเรียนบังคับบัญชา มีเงินเดือน ตั้งแต่ 4,400 - 5,340 บาท
- นักเรียนนายเรือมีโอกาสเดินทางท่องโลกกว้าง โดยการไปฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล และเยี่ยมเยือนจังหวัดชายทะเลด้านอ่าวไทยและทะเลอันดามัน รวมถึงได้เยี่ยมเยือนเมืองท่าของประเทศต่าง ๆ เช่น ประเทศกลุ่มอาเซียน, รัสเซีย, ญี่ปุ่น, จีน, เกาหลี, ออสเตรเลีย อินเดีย หรือประเทศในแถบยุโรป
1.2 เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ
- นักเรียนนายเรือ (ในส่วนของทหารเรือ) ได้รับพระราชทานกระบี่ และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือ ได้รับเงินเดือน และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.) รวม 15,000 บาท
2. เมื่อเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือแล้ว มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการศึกษาเพิ่มเติมตามขีดความสามารถของตนเอง ในสาขาอาชีพพิเศษต่าง ๆ อาทิ เช่น
- นักบินของกองทัพเรือ ได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับนักบินประจำกอง ๑๑,๐๐๐ บาท ถึง ๑๔,๖๐๐ บาท/เดือน
- นักโดดร่มของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ ๗,๐๐๐ บาท/เดือน
- นักทำลายใต้น้ำจู่โจม ของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ ๑๑,๐๐๐ บาท/เดือน
- นักประดาน้ำของกรมสรรพาวุธทหารเรือ ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ ๗,๐๐๐ บาท/เดือน
- ต้นหนอากาศยาน ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ ๗,๐๐๐ บาท/เดือน
3. ผู้ที่มีผลการศึกษาดี (คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงกว่า ๒.๘) มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกไปศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาโท - เอก ต่างประเทศ โดยทุนของกองทัพเรือ ในสาขาวิชาต่าง ๆ จำนวนมาก
4. นักเรียนนายเรือ (ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ) ได้รับพระราชทานกระบี่ และได้รับการบรรจุเป็นนายตำรวจสัญญาบัตรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับเงินเดือน และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.) รวม 15,000 บาท

ความหมายจักรดาว

เครื่องหมายจักรดาว

การสั่งซื้อรูปภาพ และ Multimedia video ต.ค. 57

ขั้นตอนการสั่งรูป
1. เลือก รูปที่ต้องการ ตามขนาด  จดรหัสรูป 

รูป ขนาดรูป(นิ้ว) รหัส   ขนาดรูป(นิ้ว) รหัส  
A01 10x15 A01   24x36 A011  
A02 10x15 A02   24x36 A022  
10x15 A03   24x36 A033  
10x15 A04   24x36 A044  
10x15 A05   24x36 A055  
10x15 A06   24x36 A066  
10x15 A07   24x36 A077  
             
12x24 B01   24x50 B011  
12x24 B02   24x50 B022  
12x24 B03   24x50 B033  
             
12x36 C01        
12x36 C02        

 

2. กรอกแบบฟอร์มการสั่งรูป ให้ครบถ้วน
http://goo.gl/LR08aS

3. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ทหารไทย สาขาพัทยากลาง เลขที่ 479 - 2 - 25428 - 8  ชื่อ บัญชี ธนพิสิษฐ์ ศรีดาวเรือง
4. เมื่อโอนแล้วเก็บสลิป ถ่ายรูปส่งมายืนยัน ได้ทาง E - Mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ Line ID: Cadetcentre หรือ ทางข้อความ facebook.com/cadetcentre 

รายชื่อ นักเรียน Cadet Centreที่สอบผ่านรอบแรก

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน Cadet Centre ทีสอบผ่านรอบแรก โดยมีจำนวนดังต่อไปนี้
1. ทหารบก 11 ที่
2. ทหารเรือ 16 ที่
3. ทหารอากาศ 12 ที่
4. ตำรวจ 10 ที่
5. ตำรวจน้ำ 10 ที่
รวม 59 รายชื่อ หรือ 19 คน
http://www.cadetcentre.com/download/56/firt_56.pdf

รายชื่อนักเรียน cadet centre ที่สอบผ่านรอบแรก
รายชื่อนักเรียน cadet centre ที่สอบผ่านรอบแรก
รายชื่อนักเรียน cadet centre ที่สอบผ่านรอบแรก
รายชื่อนักเรียน cadet centre ที่สอบผ่านรอบแรก
สถาบันฯ ขอแสดงความยินดีกับน้องที่สอบผ่านรอบแรก และขอเป็นกำลังใจ ต่อสู้ ในรอบสองต่อไป ขอให้น้องๆ ทุกคนสอบติดเป็นนักเรียนเตรียมทหารในเหล่าที่ตัวเองหวังไว้ทุกคนครับ

ในส่วนน้องๆที่สอบไม่ติด ไม่ต้องเสียใจ ขอให้น้องๆเก็บประสพการณ์ที่ผ่านมา ในสิ่งที่เราิทำผิดพลาด และขอให้น้องๆแก้ไขให้ดีขึ้น มีความมุ่งมั่น ขยัน ตั้งใจ ให้มากขึ้น พี่เชื่อว่าน้องๆจะประสบความสำเร็จแน่นอน ขอให้น้องๆทุกคนโชค