ที่ 1 เตรียมทหาร ปี 54

สัมภาษณ์ พลศึกษา

ติดต่อสอบถาม

แนะแนวการศึกษา

like.jpg

ระเบียบการสมัคร นตท. ของกองทัพเรือ 2555

ระเบียบการสมัคร โรงเรียนนายเรือ

ระเบียบการทั่วไป และวิธีสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

๑. คำนำ

๑.๑ โรงเรียนเตรียมทหาร มีภารกิจให้การศึกษาแก่นักเรียนเตรียมทหาร เพื่อให้มีความรู้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และให้มีความรู้และประสบการณ์ในวิชาการทหาร ตำรวจ เบื้องต้น รวมทั้งปลูกฝังความรักสามัคคี ความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน เพื่อผลในการปฏิบัติงานร่วมกันในอนาคต และเมื่อนักเรียนเตรียมทหาร สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร จะมีพื้นฐานความรู้คุณสมบัติ และสมรรถภาพเหมาะสมที่จะเข้ารับการศึกษาต่อ ในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป

๑.๒ โรงเรียนนายเรือ มีภารกิจในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาชีพทหารเรือเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร และนายตำรวจสัญญาบัตรในส่วนของตำรวจน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม มีความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ เทิดทูนและยึดมั่นในชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ และมีความรู้ทางวิชาการระดับอุดมศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ ซึ่งนักเรียนนายเรือสามารถเลือกศึกษาได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ

เมื่อนักเรียนนายเรือ สำเร็จการศึกษามีสิทธิ์ได้รับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต หรือวิทยาศาสตร์บัณฑิต ตามสาขาวิชาที่ศึกษาและได้รับการแต่งตั้งยศเป็น “ว่าที่เรือตรี” และ “ว่าที่ร้อยตรี” บรรจุในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือ และนายตำรวจสัญญาบัตรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(กองบังคับการตำรวจน้ำ)ต่อไป

๑.๓ เป็นนักเรียนนายเรือดีอย่างไร

นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร จะได้เลื่อนชั้นเป็นนักเรียนนายเรือ เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายเรือ ซึ่งจะได้รับสิทธิ์และโอกาสดังนี้

๑.๓.๑ ในช่วงเวลาการศึกษาอยู่ในโรงเรียนนายเรือ

๑.๓.๑.๑ นักเรียนนายเรือจะได้รับเงินเดือนระหว่าง ๓,๐๗๐ – ๓,๖๗๐ บาท ตามชั้นปี

๑.๓.๑.๒ กองทัพเรือ ออกค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา อาหาร เครื่องแต่งกาย ให้ทั้งหมด

๑.๓.๑.๓ นักเรียนนายเรือ(ในส่วนของกองทัพเรือ) ที่มีผลการศึกษาดี มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อไปศึกษาในโรงเรียนนายเรือต่างประเทศ ปีละประมาณ ๓ – ๕ ทุน

๑.๓.๑.๔ มีทุนการศึกษาสนับสนุนผู้เรียนดี และมีความประพฤติดีจำนวนมาก

๑.๓.๑.๕ นักเรียนนายเรือ ผู้มีผลการศึกษาดี มีความประพฤติดี จะได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่หัวหน้าชั้น หรือนักเรียนบังคับบัญชา มีเงินเดือนตั้งแต่ ๔,๔๐๐ – ๕,๓๔๐ บาท (งดรับเงินเดือนในข้อ ๑.๓.๑.๑)

๑.๓.๑.๖ นักเรียนนายเรือมีโอกาสเดินทางท่องโลกกว้าง โดยการไปฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลและเยี่ยมเยือนจังหวัดชายทะเลด้านอ่าวไทยและทะเลอันดามัน รวมถึงได้เยี่ยมเยือนเมืองท่าของประเทศต่างๆ เช่น ประเทศกลุ่มอาเซียน, รัสเซีย, ญี่ปุ่น, จีน, เกาหลี, ออสเตรเลีย หรือประเทศในแถบยุโรป

๑.๓.๒ เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ

๑.๓.๒.๑ นักเรียนนายเรือในส่วนของกองทัพเรือได้รับพระราชทานกระบี่และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือ ได้รับเงินเดือน ๘,๓๔๐ บาท และรับเงินเพื่อค่าครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.) ๑,๕๐๐ บาท

๑.๓.๒.๒ เมื่อเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือแล้ว มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการศึกษาเพิ่มเติมตามขีดความสามารถของตนเองในสาขาอาชีพพิเศษต่างๆ อาทิ เช่น

๑. นักบินของกองทัพเรือได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับนักบินประจำกอง ๑๑,๐๐๐ ถึง ๑๔,๖๐๐ บาท/เดือน

๒. นักโดดร่มของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จะได้รับเงินเพิ่มพิเศษ ๗,๐๐๐ บาท/เดือน
๓. นักทำลายใต้น้ำจู่โจมของหน่วยสงครามพิเศษทหารเรือ จะได้รับเงินเพิ่มพิเศษ ๑๑,๐๐๐ บาท/เดือน

๔. นักประดาน้ำของกรมสรรพาวุธทหารเรือ จะได้รับเงินเพิ่มพิเศษ ๗,๐๐๐ บาท/เดือน

๕. ต้นหนอากาศยาน ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ ๗,๐๐๐ บาท/เดือน

๑.๓.๒.๓ ผู้ที่มีผลการศึกษาดี (คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงกว่า ๒.๘) มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกไปศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาโท-เอก โดยทุนของกองทัพเรือในสาขาวิชาต่างๆจำนวนมาก

๑.๓.๒.๔ นักเรียนนายเรือในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตำรวจน้ำ) ได้รับพระราชทานกระบี่ และได้รับการบรรจุเป็นนายตำรวจสัญญาบัตรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับเงินเดือน ๘,๓๔๐ บาท และรับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.) ๑,๕๐๐ บาท

 

คุณสมบัติและลักษณะของผู้สมัคร สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

๒.๑ กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๓) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า

๒.๒ อายุไม่ต่ำกว่า ๑๔ ปีบริบูรณ์ หรือไม่เกิน ๑๗ ปีบริบูรณ์ ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร การนับอายุให้นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร

๒.๓ มีสัญชาติไทยและบิดามารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือ นายตำรวจสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน หรือนายตำรวจประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

๒.๔ ขนาดของร่างกาย ต้องมีขนาดพิกัดความสมบูรณ์
๒.๕ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทางเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีโรคต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และตามที่กองทัพไทยกำหนดไว้

๒.๖ เป็นชายโสด
๒.๗ เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องในศีลธรรม เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

๒.๘ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือ ไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาลว่าได้กระทำผิดในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

๒.๙ ไม่เคยถูกไล่ออก หรือ ถูกปลดออกจากสถานศึกษาในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ หรือโรงเรียนทหาร โรงเรียนตำรวจ หรือ ถูกทางราชการไล่ออก หรือปลดออก ทั้งนี้ เนื่องจากความประพฤติไม่เหมาะสม

๒.๑๐ ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกถอนทะเบียนออกจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

๒.๑๑ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษที่ต้องห้ามตามกฎหมาย

๒.๑๒ ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับส่วนราชการใดๆ อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

๒.๑๓ บิดามารดาและผู้ปกครองเป็นผู้มีอาชีพสุจริตชอบธรรม และมีหลักฐานเชื่อถือได้

๒.๑๔ เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

๒.๑๕ มีผู้ปกครองและผู้รับรอง ซึ่งสามารถรับรองข้อความและพันธกรณีที่ทางราชการกำหนดไว้

หมายเหตุ คุณสมบัติและลักษณะดังกล่าวในข้อ ๒.๑ – ๒.๑๕ นี้ หากปรากฏว่าเป็นความเท็จขึ้นภายหลังจากที่รับเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้ว จะต้องพ้นจากฐานะนักเรียนเตรียมทหารทันที

 

การสอบคัดเลือก การสอบคัดเลือกแบ่งออกเป็นสองรอบ คือ

๑. การสอบภาควิชาการ เป็นการทดสอบความรู้ด้านวิชาการเพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ดีเพียงพอที่จะศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร และเมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนนายเรือได้ต่อไป

๑.๑ การสอบภาควิชาการจะทำการสอบ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา โดยมีขอบเขตเนื้อหารายวิชาคลอบคลุมความรู้ตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

- วิชาคณิตศาสตร์  คะแนนเต็ม ๒๒๐ คะแนน

- วิชาวิทยาศาสตร์  คะแนนเต็ม ๒๒๐ คะแนน

- วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม ๑๖๐ คะแนน

- วิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

๑.๒ การเตรียมตัวสอบภาควิชาการ ให้ผู้สมัครฯ เตรียมดินสอดำชนิด 2B และยางลบเข้าห้องสอบ เท่านั้น ห้ามผู้สมัครฯ นำอุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสารต่างๆ หรือกระดาษจดข้อความ หรือกระดาษอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรับสมัคร เข้าในห้องสอบโดยเด็ดขาด หากกรรมการคุมสอบตรวจพบการนำสิ่งต้องห้ามเข้าห้องสอบ จะถือว่าผู้นั้นมีเจตนาทุจริตในการสอบ

๒. การสอบรอบสอง จะคัดเลือกผู้ที่สอบภาควิชาการที่ได้เรียงตามลำดับคะแนนสูงสุดตามจำนวนที่ต้องการ(ปี ๕๕ ทหารเรือรับจำนวน ๗๐๒ คน ส่วนตำรวจน้ำรับ ๓๓๐ คน) เข้าทดสอบสุขภาพจิต สอบพลศึกษา สัมภาษณ์ ท่วงทีวาจา และตรวจร่างกายเพื่อให้ได้ผู้ที่มีความเหมาะสมทั้งร่างกาย และจิตใจที่จะเป็นนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณภาพของกองทัพเรือต่อไป

๒.๑ การทดสอบสุขภาพจิต เป็นการตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ทางด้านจิตใจ ผู้ที่ไม่มารับการทดสอบตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าเป็นผู้สละสิทธิ์ ผู้สมัครฯต้องชำระเงินค่าตรวจร่างกาย และการตรวจสอบทางการแพทย์ จำนวน ๑,๒๓๐ บาท ในวันทดสอบสุขภาพจิตด้วย

๒.๒ การสอบพลศึกษา เป็นการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย โดยมีหลักเกณฑ์และประเภทของการสอบตามรายละเอียดด้านล่าง โดยมีคะแนนสอบพลศึกษารวม ๑๐๐ คะแนน ซึ่งจะนำไปรวมกับคะแนนสอบภาควิชาการ ๗๐๐ คะแนน รวมเป็น ๘๐๐ คะแนน แล้วจัดลำดับที่ใหม่ในประกาศผลการสอบรอบสอง

๒.๓ การสอบสัมภาษณ์ท่วงทีวาจา เป็นการพิจารณาตรวจสอบรูปร่าง ลักษณะท่าทางความสมบูรณ์ของร่างกาย ความองอาจว่องไว และปฏิภาณ ตลอดจนลักษณะความเหมาะสมที่จะเป็นนายทหารสัญญาบัตร มีผลการสอบ ผ่านหรือ ไม่ผ่าน เท่านั้น ผู้สอบไม่ผ่าน หมายถึงผู้ที่มีลักษณะท่าทางร่างกายไม่เหมาะสมที่จะเป็นนายทหาร

๒.๔ การตรวจร่างกาย ผู้สมัครฯ จะต้องรับการตรวจร่างกายที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ตามวัน – เวลาที่จะประกาศให้ทราบ ผู้ที่ไม่มารับการตรวจร่างกายถือว่าเป็นผู้สละสิทธิ์ ผลการตรวจร่างกายถือความเห็นของกรรมการแพทย์ที่กองทัพเรือแต่งตั้ง เป็นเด็ดขาด จะไม่รับพิจารณาผลการตรวจร่างกายจากที่อื่นๆ นอกจากการตรวจร่างกายแล้ว จะมีการ X – Ray ตรวจโลหิต และตรวจปัสสาวะด้วย ในกรณีที่แพทย์ต้องการตรวจพิเศษนอกเหนือจากการตรวจธรรมดาดังกล่าว ผู้รับการตรวจจะต้องออกค่าใช้จ่ายเอง

คำเตือน - ก่อนตรวจร่างกาย หากผู้สมัครฯ รับประทานยาแก้ไอทุกชนิด หรือยาประเภทกระตุ้นกำลัง อาจทำให้ร่างกายผิดปกติและไม่ผ่านการตรวจร่างกายได้

- ห้ามผู้สมัครฯ ใส่ Contact – lens มาตรวจสายตา

คำแนะนำ – ผู้สมัครฯ ควรงดรับประทานอาหารหลังเวลา ๒๔.๐๐ น. ก่อนวันที่ทำการตรวจฯ

 

การขาดสอบ และการออกจากห้องสอบ

๑. การขาดสอบภาควิชาการวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือขาดการทดสอบสุขภาพจิต หรือขาดสอบพลศึกษา หรือขาดสอบสัมภาษณ์ท่วงทีวาจา หรือขาดตรวจร่างกาย จะถือว่าผู้นั้นหมดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก

๒. ผู้ที่กระทำการทุจริต ในการสอบหรือช่วยเหลือในการกระทำทุจริต จะถือว่าผู้นั้นหมดสิทธิ์ ในการสอบคัดเลือก
๓. ผู้ที่มาเข้าห้องสอบช้ากว่าเวลาเริ่มต้นสอบเกิน ๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ และถือว่าขาดสอบวิชานั้น

๔. การออกจากห้องสอบ ให้ออกเมื่อหมดเวลาสอบและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการเท่านั้น

 

สาเหตุที่ต้องพ้นจากฐานะนักเรียนเตรียมทหาร

๑. ถึงแก่กรรม

๒. ลาออก

๓. ป่วย ซึ่งแพทย์ทหารไม่น้อยกว่า ๒ นาย ได้ตรวจแล้ว และลงความเห็นว่าไม่สามารถจะศึกษาต่อไปให้สำเร็จได้

๔. มีโรคหรือความพิการที่ตรวจพบภายหลัง และแพทย์ลงความเห็นว่า ขัดต่อระเบียบการเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร หรือพระราชบัญญัติรับราชการทหาร เช่น ตาบอดสี หืด ฯลฯ

๕. ไม่สามารถหาผู้ปกครองหรือผู้ค้ำประกันรายใหม่มาทำสัญญาภายใน ๙๐ วัน (เนื่องจากผู้ปกครอง หรือผู้ค้ำประกันถึงแก่กรรม หรือ ถอนสัญญา)

๖. เกียจคร้านต่อการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนเตรียมทหาร พิจารณาเห็นว่าไม่สมควรจะให้ศึกษาต่อไป

๗. ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินกำหนด

๘. สอบตกซึ่งผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นว่าไม่สมควรจะให้ศึกษาต่อไปอีก

๙. หากปรากฏภายหลังว่ามีภรรยาอยู่ก่อน หรือขณะเข้าเป็นนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็ตาม (กรณีเป็นภรรยาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้ถือเอาความประพฤติติดต่อได้เสียฉันท์สามี ภรรยา ความเสียหายแก่การศึกษา และศีลธรรมอันดีเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา)

๑๐. แสดงข้อความและหลักฐานอันเป็นเท็จในเอกสารใบสมัคร

 

การชดใช้ค่าเสียหายเมื่อพ้นจากฐานะนักเรียนเตรียมทหาร

เมื่อได้เป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ และเรียนจบหลักสูตรที่ทางราชการกำหนดไว้จะต้องเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนายเรือ ถ้าต้องพ้นจากฐานะนักเรียนในระหว่างการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารก็ดี หรือไม่เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนายเรือ โดยมิใช่สอบความรู้ตก ป่วย หรือมีเหตุผลอันสมควรที่จะได้รับความกรุณาแล้วจะต้องชดใช้เงินเป็นค่าทดแทนต่อกองบัญชาการกองทัพไทย

พันธกรณีในหนังสือสัญญา ผู้ปกครองและผู้ค้ำประกันต้องร่วมกันรับผิดชอบ และชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการในกรณีที่นักเรียนในความปกครองจะต้องพ้นจากฐานะนักเรียนเตรียมทหารในระหว่างการศึกษา โดยมิใช่สอบความรู้ตกหรือป่วย ตามจำนวนเงินต่อไปนี้

๑. ระหว่างเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท
๒. ระหว่างเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท

๓. ระหว่างเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท

๔. เมื่อสำเร็จการศึกศาตามหลักสูตรจากโรงเรียนเตรียมทหารแล้วไม่เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายเรือต้องเสียค่าปรับ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๕. เงินค่าบำรุง ค่าอาหาร หรือค่าทำสิ่งของหลวงชำรุดเสียหาย ฯลฯ ในกรณีที่นักเรียนยังค้างชำระ

ผลงาน เกียรติยศ ของสถาบัน Cadet Centre

สถิติผู้เข้าชม

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
472883

ตรวจตาบอดสี