ติดต่อสอบถาม

แนะแนวการศึกษา

like2.jpg

คณาจารย์

ทีมอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะสาขาวิชา

น.ต.ธนพิสิษฐ์  ศรีดาวเรือง น.ต.ธนพิสิษฐ์  ศรีดาวเรือง   สอน วิชา คณิตศาสตร์  นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 42 นักเรียนนายเรือ รุ่น 99

ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายเรือ
ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประวัติการทำงาน
- นายทหารประจำ เรือหลวง ทยานชล
- ผู้ช่วยนายทหารไฟฟ้าอาวุธ เรือหลวงสุโขทัย
นายช่าง โรงงานซ่อมเครื่่องไฟฟ้า กองโรงงานไฟฟ้า อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช
- งานวิจัย ยานใต้น้ำขนาดเล็ก
- ชุดวางแผนและสร้าง ระบบไฟฟ้ากำลังและแสงสว่าง เรือหลวงกระบี่ (OPV)
ปัจจุบัน ทำงาน ตำแหน่ง ประจำแผนกไฟฟ้า กองควบคุมคุณภาพ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช

ตำแหน่งสถาบัน  ผู้อำนวยการสถาบันกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร Cadetcentre

น.ต. วิวัตร์  มาศผล  สอน วิชา ฟิสิกส์  เคมี  นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 42 นักเรียนนายเรือ รุ่น 99

ปริญญาตรี โรงเรียนนายเรือ วิศวกรรมไฟฟ้า
ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย Asian Institute of Technology (AIT)  วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 
ตำแหน่งในสถาบัน  หัวหน้าวิชาการ

ร.อ.ธรา อัมพรรัตน์

ร.อ. ธรา อัมพรรัตน์ สอน วิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์  เคมี  นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 42 นักเรียนนายเรือ รุ่น 99

ปริญญาตรี โรงเรียนนายเรือ วิศวกรรมไฟฟ้า
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รัฐศาปนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปัจจุบันทำงาน ผู้บังคับการเรือ ต. 17

 ณัฐพงษ์ บุญหนัก

ร.อ.ณัฐพงษ์ บุญหนัก วิชา ฟิสิกส์ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 42 นักเรียนนายเรือ รุ่น 99
ปริญญาตรี โรงเรียนนายเรือ วิศวกรรมไฟฟ้า
ปัจจุบันทำงาน เรือหลวงมกุฎราชกุมาร

น.ท.มานะชัย คำแย้ม สอนวิชา ฟิสิกส์ เคมี
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมไฟฟ้า 
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมไฟฟ้า 

มนัสชัย ฟังสุวรรณรักษ์ ร.อ. มนัสชัย  ฟังสุวรรณรักษ์ สอน วิชา คณิตศาสตร์ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 44 นักเรียนนายเรือ รุ่น 101
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จาก Coast Guard Academy ประเทศสหรัฐอเมริกา
อรรถวิทย์ แสงทอง ร.ท.อรรถวิทย์ แสงทอง สอนวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 47 นักเรียนนายเรือ รุ่น 104
ปริญญาตรี โรงเรียนนายเรือ วิศวกรรมไฟฟ้า 
ฐกฤต ศศิรวุฒิ ร.อ.ฐกฤต ศศิรวุฒิ สอนวิชาฟิสิกษ์ และเคมี นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 47 นักเรียนนายเรือ รุ่น 104
ปริญญาตรี โรงเรียนนายเรือ  วิศวกรรมไฟฟ้า 
ณิชากร  นพเสริฐ นางสาวณิชากร  นพเสริฐ  สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา  สาขาศึกษาศาสตร์ เอกการสอนวิชาฟิสิกส์
ธนาวุฒิ โพธิ์เตี้ย นายธนาวุฒิ โพธิ์เตี้ย  สอนวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์
ธิดารัตน์ โฆษิอาภา นางสาวธิดารัตน์  โฆษิอาภา  สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวะ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ณฐภณ สุขสงวน นาย ณฐภณ  สุขสงวน  สอนวิชาวิทยาศาสตร์ เคมี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลีการอาหาร
ป.บัณฑิต หลักสูตรการสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พราวนภา แก้วลุน นางสาวพราวนภา แก้วลุน  สอนวิชาวิทยาศาสตร์ เคมี
ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนเคมี
พิมลมาศ เกตุฉาย ครู พิมลมาศ เกตุฉาย  สอนวิชาภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี ม.หอการค้าไทย คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ

กำลังศึกษาปริญญาโท คณะมนุษย์ศาสตร์
สาขาวิชา ม.บูรพา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ครูอนงค์ เรืองอร่าม ครูอนงค์ เรืองอร่าม สอนวิชาภาษาไทย
ปริญญาตรี ราชภัฏฉะเชิงเทรา คณะครุศาสตร์ เอก ภาษาไทย
ครูบุญลือ คำถวาย สอนวิชาภาษาไทย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาไทย
กำลังศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการบริหารการศึกษา 
ครูกาญจนา ทิวารัศชัย ครู กาญจนา ทิวารัศชัย สอน วิชา สังคม
ปริญญาตรี ม.บูรพา คณะศึกษาศาสตร์ เอกสังคม
ปริญญาโท ม.บูรพา คณะศึกษาศาสตร์ เอกบริหาร การศึกษา
นฤดล เพชรสุข ครู นฤดล  เพชรสุข  สอน วิชาสังคม
ปริญญาตรี ม.ศรีปทุม คณะนิติศาสตร์
จารุวรรณ สุพรรณวงศ์   ครูจารุวรรณ สุพรรณวงศ์ สอน วิชาสังคม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์
สาขาการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  
ด้านพลศึกษา 
สุวิชา เข็มเพ็ชร์

นายสุวิชา เข็มเพ็ชร์ ครูฝึกพลศึกษา
จบ ปริญาตรี มหาวิทยาลัย มหิดล สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา

ฐนพ พันธุ์พุก

นาย ฐนพ พันธุ์พุก  ครุฝึกพลศึกษา และดูแลการปฏิบัติของนักเรียน
จบ ปริญญาตรี นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัย ศรีปทุม วิทยาเขต ชลบุรี