Cadet Centre กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อยตำรวจหญิง

สิทธิต่างๆที่นักเรียนจบจากโรงเรียนเหล่าจะได้รับ

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า(ทบ.)

สิทธิขณะเป็นนักเรียนนายร้อย และเมื่อเป็นนายทหารสัญญาบัตร
1. สมัครใจเรียนแต่ละสาขาวิชาของหลักสูตร 4 ปีปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์บัณฑิต หรือศิลปศาสตร์บัณฑิต ตามความสามารถ
2. นักเรียนนายร้อย จะได้รับเงินเดือนตั้งแต่เป็นนักเรียนเตรียมทหาร เดือนละ 2,140 บาท จนถึงนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 4 ได้รับเงินเดือน 2,750 บาท นักเรียนบังคับบัญชาได้รับเงินเดือนเพิ่มอีกเดือนละประมาณ 3,000 บาท
3. มีทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีในโรงเรียนทหารต่างประเทศที่มีชื่อเสียงปีละประมาณ 8-12 ทุน
4. มีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนายร้อยที่มีผลการเรียนดี ตลอด 4 ชั้นปี ทางราชการออกค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเครื่องแต่งกาย ค่ารักษาพยาบาล
5. นักเรียนนายร้อยชั้นสูงสุดได้ไปดูงานต่างประเทศทุกนาย
6. เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ได้รับพระราชทานกระบี่รวมทั้งได้รับปริญญาบัตร พร้อมทั้งบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตรต่อไป
7. ปริญญาตรีที่ได้รับสามารถนำไปศึกษาต่อปริญญาโท ได้ทั้งในและต่างประเทศ
เมื่อ สำเร็จการศึกษาได้รับพระราชทานยศ เป็นนายทหารสัญญาบัตร ของกองทัพบก และบรรจุเข้ารับราชการรับพระราชทานกระบี่จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับปริญญาบัตรตามสาขาวิชา สามารถเข้ารับการฝึกและศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ทั้งวิชาการ และการปฏิบัติงาน เป็นต้น

นายเรืออากาศ(ทอ.)

สิทธิประโยชน์ขณะเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ
1. ไม่เสียค่าเล่าเรียน ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเครื่องแต่งกาย ค่ารักษาพยาบาล
2. ได้รับอุปกรณ์การศึกษา เครื่องแต่งกาย เบี้ยเลี้ยงและเงินเดือนประจำ
3. เข้าเรียนในชั้นปีที่ 1 หากผลการเรียนดีจะได้รับคัดเลือกไปศึกษาในสถาบันทางทหารของประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน ออสเตรเลีย เกาหลี สเปน และญี่ปุ่นปีละไม่น้อยกว่า 10 ทุน สิทธิประโยชน์เมื่อสำเร็จการศึกษา
4. รับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต หรือวิทยาศาสตร์บัณฑิต จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รับแต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี
5. บรรจุเข้าทำงานในกองทัพอากาศตามความรู้ความสามารถที่ได้รับการศึกษา
6. หากผ่านการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นนักบิน จะได้รับเงินค่าฝ่าอันตรายเพิ่มเดือนละ 5,000 บาท และขณะปฏิบัติหน้าที่นักบินประจำกองพร้อมรบจะได้รับเงินเพิ่มพิเศษผู้บังคับ อากาศยานเดือนละ 10,000 – 12,000 บาท ตามสมรรถนะของอากาศยาน

สิทธิประโยชน์นักเรียนนายเรือากาศ

นายเรือ(ทร.)

1. เป็นนักเรียนนายเรือดีอย่างไร
นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพ เรือ ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร จะได้เลื่อนชั้นเป็นนักเรียนนายเรือ เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายเรือ ซึ่งจะได้รับสิทธิ์และโอกาสดังนี้
1.1 ในช่วงเวลาการศึกษาอยู่ในโรงเรียนนายเรือ
- นักเรียนนายเรือจะได้รับเงินเดือนระหว่าง 3,070 - 3,670 บาท ตามชั้นปี
- กองทัพเรือ ออกค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา อาหาร เครื่องแต่งกาย ให้ทั้งหมด
- นักเรียนนายเรือ (ในส่วนของทหารเรือ) ที่มีผลการศึกษาดี มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อไปศึกษาในโรงเรียนนายเรือต่างประเทศ ปีละประมาณ 3 - 5 ทุน
- มีทุนการศึกษาสนับสนุนผู้เรียนดี และมีความประพฤติดีจำนวนมาก
- นักเรียนนายเรือ ผู้มีผลการศึกษาดี มีความประพฤติดี จะได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่
หัวหน้าชั้น หรือนักเรียนบังคับบัญชา มีเงินเดือน ตั้งแต่ 4,400 - 5,340 บาท
- นักเรียนนายเรือมีโอกาสเดินทางท่องโลกกว้าง โดยการไปฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล และเยี่ยมเยือนจังหวัดชายทะเลด้านอ่าวไทยและทะเลอันดามัน รวมถึงได้เยี่ยมเยือนเมืองท่าของประเทศต่าง ๆ เช่น ประเทศกลุ่มอาเซียน, รัสเซีย, ญี่ปุ่น, จีน, เกาหลี, ออสเตรเลีย อินเดีย หรือประเทศในแถบยุโรป
1.2 เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ
- นักเรียนนายเรือ (ในส่วนของทหารเรือ) ได้รับพระราชทานกระบี่ และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือ ได้รับเงินเดือน และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.) รวม 15,000 บาท
2. เมื่อเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือแล้ว มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการศึกษาเพิ่มเติมตามขีดความสามารถของตนเอง ในสาขาอาชีพพิเศษต่าง ๆ อาทิ เช่น
- นักบินของกองทัพเรือ ได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับนักบินประจำกอง 11,000 บาท ถึง 14,600 บาท/เดือน
- นักโดดร่มของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 7,000 บาท/เดือน
- นักทำลายใต้น้ำจู่โจม ของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 11,000 บาท/เดือน
- นักประดาน้ำของกรมสรรพาวุธทหารเรือ ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 7,000 บาท/เดือน
- ต้นหนอากาศยาน ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 7,000 บาท/เดือน
3. ผู้ที่มีผลการศึกษาดี (คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงกว่า 2.8) มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกไปศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาโท - เอก ต่างประเทศ โดยทุนของกองทัพเรือ ในสาขาวิชาต่าง ๆ จำนวนมาก
4. นักเรียนนายเรือ (ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ) ได้รับพระราชทานกระบี่ และได้รับการบรรจุเป็นนายตำรวจสัญญาบัตรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับเงินเดือน และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.) รวม 15,000 บาท