Cadet Centre กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อยตำรวจหญิง

กำหนดการสอบโรงเรียนนายเรืออากาศ

 ประกาศ สมัครและสอบ นักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนโรงเรียนนายเรืออากาศ 2558
สรุปรายละเอียดดังนี้

- กำลังศึกษาอยู่ ม. 3 หรือจบการศึกษา ม.ต้น หรือเทียบเท่า

- อายุ 15 - 17 ปี (1 ม.ค. 41 - 31 ธ.ค. 43)

- สัญชาติไทย บิดามารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทย โดยกำเนิด ยกเว้นบิดาเป็นข้าราชการทหาร ตำรวจ มารดาจะมิใช่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

- รับสมัครทาง internet 15 ม.ค. - 15 มี.ค. 58 (http://admission.rtafa.ac.th/)
- สอบวิชาการ 28 มี.ค. 58 ที่ ม.ธรรมศาสตร์รังสิต ม.เกษมบัณฑิต (พัฒนาการ) และ ม.ราชภัฎพระนคร
- ประกาศผลสอบรอบวิชาการ 7 เม.ย. 58
- สอบรอบสอง 21 - 26 เม.ย. 58 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ทดสอบวิภาววิสัย ตรวจสุขภาพ สุขภาพจิต  ตรวจขนาดรุูปร่าง่ ลักษณะความสมบูรณ์ของร่างกาย ตรวจโรคและความพิการที่ขัดต่อการเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
2. สอบสัมภาษณ์ท่วงทีวาจา
3. สอบพลศึกษา ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 8 รายการ คือ ลุกนั่ง 30 วิ, นั่งงอตัว, ดึงข้อ, ยืนกระโดดไกล, วิ่งกลับตัว, วิ่ง 50 เมตร, ว่ายน้ำ 50 เมตร และวิ่ง 1,000 เมตร (หากว่ายน้ำไม่ได้ หรือว่ายน้ำไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ถือว่าสอบไม่ผ่าน)
- ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย 12 พ.ค. 58
- ทำสัญญาที่ รร.ตท. 15 พ.ค.58

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://admission.rtafa.ac.th/

การรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร โรงเรียนเตรียมทหาร ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร

     ๑.๑ คุณวุฒิการศึกษากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงสร้างหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่า

     ๑.๒ เป็นชายโสด มีอายุระหว่าง ๑๕ - ๑๗ ปี(เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๑ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๓) ในการนับอายุ ให้นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

     ๑.๓ มีสัญชาติไทย และบิดามารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหาร นายตำรวจสัญญาบัตร หรือนายทหาร นายตำรวจประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

     ๑.๔ มีอวัยวะ รูปร่างลักษณะ ท่าทางเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีโรคต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร และตามที่กองทัพไทยกำหนด

      ๑.๕ ขนาดของร่างกายต้องมีพิกัดความสมบูรณ์ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ดังนี้ 

                   - อายุ ๑๕ ปี สูง ๑๕๗ ซ.ม. - น้ำหนัก ๔๕ ก.ก.

                   - อายุ ๑๖ ปี สูง ๑๕๙ ซ.ม. - น้ำหนัก ๔๗ ก.ก.

                   - อายุ ๑๗ ปี สูง ๑๖๑ ซ.ม. - น้ำหนัก ๔๙ ก.ก.

      ๑.๖ เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องในศีลธรรม เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

      ๑.๗ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาล ว่าได้กระทำผิดในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้ กระทำโดยประมาท

      ๑.๘ ไม่เคยถูกไล่ออก หรือถูกปลดออกจากสถานศึกษาในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนทหาร โรงเรียนตำรวจ หรือถูกทางราชการไล่ออก หรือปลดออกเนื่อง จากกระทำความผิด

      ๑.๙ เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

      ๑.๑๐ มีผู้ปกครอง และผู้รับรอง ซึ่งสามารถรับรองข้อความและพันธกรณีที่ทางราชการกำหนดไว้

      ๑.๑๑ ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกถอดถอนทะเบียนจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

      ๑.๑๒ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษที่ต้องห้ามตามกฎหมาย

      ๑.๑๓ ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับส่วนราชการใด ๆ อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

      ๑.๑๔ บิดา มารดา และผู้ปกครอง เป็นผู้มีอาชีพสุจริตชอบธรรม และมีหลักฐานเชื่อถือได้

 หมายเหตุ คุณสมบัติดังกล่าวในข้อ ๑.๑ - ๑.๑๔ นี้ หากปรากฏว่าเป็นความเท็จขึ้นภายหลังรับเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้ว จะต้องพ้นจากฐานะนักเรียนเตรียมทหารทันที

กำหนดการสอบโรงเรียนนายเรืออากาศ