Cadet Centre กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อยตำรวจหญิง

 ประกาศ สมัครและสอบ นักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนโรงเรียนนายเรือ 2558

กำหนดสอบนักเรียนนายเรือ

กำหนดการสอบนักเรียนนายเรือ

- สัญชาติไทย บิดามารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทย โดยกำเนิด ยกเว้นบิดาเป็นข้าราชการทหาร ตำรวจ มารดาจะมิใช่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
- รับสมัครทาง internet 15 ม.ค. - 5 มี.ค. 58
- สอบวิชาการ 29 มี.ค. 58 ที่ ม.ธรรมศาสตร์รังสิต และ ม.เกษมบัณฑิต (พัฒนาการ)
- รายละเอียดคะแนนสอบวิชาการดังนี้
1. วิทยาศาสตร์ 240 คะแนน
2. คณิตศาสตร์ 240 คะแนน (ต้องผ่านเกณฑ์ 40%)
3. ภาษาอังกฤษ 160 คะแนน (ต้องผ่านเกณฑ์ 40%)
4. ภาษาไทยและสังคม 60 คะแนน
- ประกาศผลสอบรอบวิชาการ 8 เม.ย. 58
- สอบรอบสอง 27 เม.ย. - 1 พ.ค. 58 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตรวจสุขภาพ สุขภาพจิต ตรวจขนาดรุูปร่าง่ ลักษณะความสมบูรณ์ของร่างกาย ตรวจโรคและความพิการที่ขัดต่อการเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
2. สอบสัมภาษณ์ท่วงทีวาจา
3. สอบพลศึกษา ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 8 รายการ คือ ลุกนั่ง 30 วิ, นั่งงอตัว, ดึงข้อ, ยืนกระโดดไกล, วิ่งกลับตัว, วิ่ง 50 เมตร, ว่ายน้ำ 50 เมตร และวิ่ง 1,000 เมตร (หากว่ายน้ำไม่ได้ หรือว่ายน้ำไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ถือว่าสอบไม่ผ่าน)
- ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย 12 พ.ค. 58
ดาวโหลดระเบียบการ ได้ที่นี่
http://bit.ly/rtna_58

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร

     ๑.๑ คุณวุฒิการศึกษากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงสร้างหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่า

     ๑.๒ เป็นชายโสด มีอายุระหว่าง ๑๕ - ๑๗ ปี(เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๑ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๓) ในการนับอายุ ให้นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

     ๑.๓ มีสัญชาติไทย และบิดามารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหาร นายตำรวจสัญญาบัตร หรือนายทหาร นายตำรวจประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

     ๑.๔ มีอวัยวะ รูปร่างลักษณะ ท่าทางเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีโรคต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร และตามที่กองทัพไทยกำหนด

      ๑.๕ ขนาดของร่างกายต้องมีพิกัดความสมบูรณ์ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ดังนี้ 

                   - อายุ ๑๕ ปี สูง ๑๕๗ ซ.ม. - น้ำหนัก ๔๕ ก.ก.

                   - อายุ ๑๖ ปี สูง ๑๕๙ ซ.ม. - น้ำหนัก ๔๗ ก.ก.

                   - อายุ ๑๗ ปี สูง ๑๖๑ ซ.ม. - น้ำหนัก ๔๙ ก.ก.

      ๑.๖ เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องในศีลธรรม เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

      ๑.๗ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาล ว่าได้กระทำผิดในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้ กระทำโดยประมาท

      ๑.๘ ไม่เคยถูกไล่ออก หรือถูกปลดออกจากสถานศึกษาในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนทหาร โรงเรียนตำรวจ หรือถูกทางราชการไล่ออก หรือปลดออกเนื่อง จากกระทำความผิด

      ๑.๙ เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

      ๑.๑๐ มีผู้ปกครอง และผู้รับรอง ซึ่งสามารถรับรองข้อความและพันธกรณีที่ทางราชการกำหนดไว้

      ๑.๑๑ ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกถอดถอนทะเบียนจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

      ๑.๑๒ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษที่ต้องห้ามตามกฎหมาย

      ๑.๑๓ ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับส่วนราชการใด ๆ อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

      ๑.๑๔ บิดา มารดา และผู้ปกครอง เป็นผู้มีอาชีพสุจริตชอบธรรม และมีหลักฐานเชื่อถือได้

 หมายเหตุ คุณสมบัติดังกล่าวในข้อ ๑.๑ - ๑.๑๔ นี้ หากปรากฏว่าเป็นความเท็จขึ้นภายหลังรับเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้ว จะต้องพ้นจากฐานะนักเรียนเตรียมทหารทันที

  . การรับสมัคร

    เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว ทางเว็บไซต์ http://www.rtna.ac.th หรือ http://www.navy.mi.th หรือhttp://www.admission-rtna.com รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ - ๒๔๗๕ – ๓๙๙๕)

 ๓. หลักฐานที่ต้องใช้ในวันรับสมัคร(เฉพาะผู้สอบผ่านภาควิชาการ)ให้นำเอกสารหลักฐานต่างๆ มามอบให้คณะกรรมการของโรงเรียนนายเรือในวันทดสอบสุขภาพจิต วันที่ ๒๗ เมษษยน พ.ศ.๒๕๕๘ ที่โรงเรียนนายเรือ

      ๓.๑ เอกสารรับรองผลการศึกษา ใช้ใบรับรองการศึกษาที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเอกสารแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบ เท่า

      ๓.๒ ในกรณีที่บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม และไม่มีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้าน ให้นำหลักฐานใบมรณบัตรหรือหลักฐานอื่นของทางราชการ เพื่อแสดงสัญชาติของบิดา มารดา

     ๓.๓ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและของบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด
      ๓.๔ เอกสารการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ของผู้สมัคร และของบิดา มารดา( ถ้ามี )
      ๓.๕ เอกสารขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษ (ประเภทที่มีสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มในการสอบทุกรอบ ตามระเบียบกองทัพไทย ว่าด้วย โรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๕๒) ให้ส่งเอกสารที่แสดงการได้รับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)จ่าหน้าซองถึงอนุกรรมการรับสมัคร โรงเรียนนายเรือ  ต.ปากน้ำ   อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐ วงเล็บมุมซองด้านล่างให้ชัดเจนว่า คะแนนเพิ่มพิเศษ นตท. ตั้งแต่ วันที่ ๑๕  มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๕  มีนาคม  ๒๕๕๘ โดยถือ  วันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นเกณฑ์ หากเกินกำหนดถือว่า ผู้สมัคร ฯ สละสิทธิ์ในการใช้สิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษดังกล่าว และ หากเอกสารสูญหายไม่ว่ากรณีใด ๆ โรงเรียน  นายเรือจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ตามเอกสารดังนี้
          ๓.๕.๑ เอกสารแสดงว่า ผู้สมัครเป็นบุตรของทหาร - ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพใน ขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ตามปกติ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำตามหน้าที่ หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษตามกฎหมาย ว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือได้รับเงินค่าทำขวัญ ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยคนงาน หรือ ได้รับบำเหน็จพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง
           ๓.๕.๒ เอกสารแสดงว่า ผู้สมัครเป็นบุตรของทหาร - ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ทางยุทธการ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำตามหน้าที่ในระหว่างเวลาที่มีการรบ หรือการสงคราม หรือมีการปราบจลาจลหรือในระหว่างเวลาที่มีพระบรมราชโองการประกาศใช้กฎอัยการ ศึก หรือมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุก เฉิน หรือในระหว่างเวลาที่สั่งให้เป็นนักดำเรือดำน้ำหรือปฏิบัติหน้าที่สำรวจจัด ทำเขตแดนระหว่างประเทศซึ่งมีสิทธินับเวลาราชการเป็นทวีคูณตามกฎหมายว่าด้วย บำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษตามกฎหมาย ว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือได้รับเงินค่าทำขวัญ ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยคนงาน หรือ ได้รับบำเหน็จพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง หรือ บุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดี หรือ เหรียญ หรือ เข็มกล้าหาญ
           ๓.๕.๓ เอกสารที่แสดงว่า ผู้สมัครเป็นบุตรของ ทหาร - ตำรวจ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปรามโจรผู้ร้าย หรือผู้ที่ได้ช่วยเหลือราชการในการปราบปรามโจรผู้ร้ายจนถึงแก่ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ชีวิต ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ

๔ . การสอบคัดเลือกแบ่งเป็นสองรอบ คือ

     ๔.๑ การสอบภาควิชาการ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต(พัฒนาการ) เป็นการทดสอบความรู้ใน วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา ตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของกระทรวงศึกษาธิการ มีคะแนนรวม ๗๐๐ คะแนน โดยจะคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนดีที่สุดตามลำดับคะแนน ตามจำนวนที่โรงเรียนนายเรือกำหนด เข้าทำการสอบรอบสองต่อไป มีรายละเอียดคะแนน ดังนี้

    - วิชาคณิตศาสตร์ ๒๔๐ คะแนน (วิชาคณิตศาสตร์ ต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๔๐)   - วิชาวิทยาศาสตร์ ๒๔๐ คะแนน

    - วิชาภาษาอังกฤษ ๑๖๐ คะแนน (วิชาภาษาอังกฤษ ต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๔๐) - วิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา ๖๐ คะแนน

 ๔.๒ การสอบรอบที่สอง  ในระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ที่โรงเรียนนายเรือ และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ เป็น การคัดเลือกผู้ที่ผ่านการสอบความรู้ภาควิชาการ เข้าทำการการทดสอบความสมบูรณ์ของร่างกาย และจิตใจเพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ของกองทัพเรือต่อไปรายละเอียดดังนี้

          ๔.๒.๑ การตรวจสุขภาพ  เป็นการทดสอบสุขภาพจิต การตรวจขนาดรูปร่าง ลักษณะ ความสมบูรณ์ของร่างกาย ตลอดจนการตรวจโรค และ   ความพิการที่ขัดต่อการเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ทำการตรวจในระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘

       ๔.๒.๒ การสอบสัมภาษณ์ท่วงทีวาจาเป็นการตรวจสอบรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ความสมบูรณ์ของร่างกาย ความองอาจ คุณลักษณะความเหมาะสมที่จะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ทำการสอบในระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘

          ๔.๒.๓ การสอบพลศึกษาเป็นการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย โดยมีการทดสอบ ๘ รายการ คือ ลุกนั่ง ๓๐ วินาที, นั่งงอตัว, ดึงข้อ, ยืนกระโดด, วิ่งกลับตัว, วิ่ง ๕๐ เมตร, ว่ายน้ำ ๕๐ เมตร(หากไม่สามารถว่ายน้ำได้ หรือ ว่ายน้ำไม่ผ่านในเวลาที่กำหนด ถือว่าสอบไม่ผ่านรอบสอง) และวิ่ง ๑,๐๐๐ เมตร คิดเป็นคะแนน ๑๐๐ คะแนน  เพื่อนำไปรวมกับคะแนนสอบภาควิชาการ ใช้จัดลำดับที่ใหม่       เพื่อประกาศผลการสอบรอบสุดท้ายต่อไป โดยทำการสอบในระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘

๕.การประกาศผลสอบ

  ๕.๑    การประกาศผลสอบภาควิชาการ 
        ๕.๑.๑   แจ้งผลการสอบภาควิชาการทางโทรศัพท์ Q - Line ๑๙๐๐ - ๘๘๘ – ๕๖๓ และ Internethttp://www.rtna.ac.th/ หรือ http://www.navy.mi.th/ ในวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ 
        ๕.๑.๒   ประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.  ที่โรงเรียนนายเรืออากาศ (ดอนเมือง กรุงเทพฯ)
  ๕.๒    การประกาศผลรอบสุดท้าย 
       ๕.๒.๑   แจ้งผลสอบรอบสุดท้าย ทางโทรศัพท์ Q - Line  ๑๙๐๐ - ๘๘๘ – ๕๖๓ และ Internethttp://www.rtna.ac.th/ หรือ http://www.navy.mi.th/ ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘
      ๕.๒.๒   ประกาศผลรอบสุดท้ายอย่างเป็นทางการ และรายงานตัวเพื่อเตรียมทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพ เรือ ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.  ที่ โรงเรียนนายเรืออากาศ (ดอนเมือง กรุงเทพฯ)

๖. ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซตhttp://www.rtna.ac.th  

คำถามที่พบบ่อย  
1.

ถาม - รับสมัครผู้หญิงหรือไม่ 
ตอบ - รับสมัครเฉพาะ ชายไทย (ไม่รับผู้สมัครเพศหญิง)

*** คุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้สมัคร สามารถอ่านรายละเอียดได้ในระเบียบการรับสมัุคร โดย คลิ๊กที่นี่

 
     
2.

ถาม - อายุของผู้สมัคร นับอย่างไร 
ตอบ - การนับอายุของผู้สมัคร ชาย อายุ 15 - 17 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.41 - 31 ธ.ค.43) โดยนับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

*** ดาวน์โหลด พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497 คลิ๊กที่นี่

 
     
3.

ถาม - รับสมัครทางไหนบ้าง

ตอบ - เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต เพียงช่องทางเดียว ทางเว็บไซต์http://www.admission-rtna.com 15 มกราคม ถึง 5 มีนาคม 2558 สอบถามรายละเอียด โทร0-2475-3995

 
     
4.

ถาม- ขอให้สิทธิคะแนนเพิ่ม ทำอย่างไร

ตอบ - อ่านข้อ 3.5 ตามประกาศโรงเรียนนายเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วน ของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2558 โดย คลิ๊กที่นี่