Cadet Centre กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อยตำรวจหญิง

ปี 61

รายชื่อนักเรียน สถาบัน Cadet Centre ที่สอบผ่านรอบแรก ของการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในปีการศึกษา 2561

ตารางการสอบติดรอบแรกทั้ง 4 เหล่า

ลำดับที่

ชื่อ นามสกุล

โรงเรียน

ตร.

ทอ.

ทบ.

ทร.

ตร.น้ำ

หมายเหตุ

1

ยุทธนาวี ตรีสุข

สิงห์สมุทร

สอบติด

สอบติด

สอบติด

สอบติด

สอบติด

นักเรียนคอร์สประจำ

2

อริยวิชญ์ เชิงทอง

สาธิตม.บูรพา

สอบติด

สอบติด

สอบติด

สอบติด

สอบติด

3

ตะวัน เทียบฤทธิ์

สิงห์สมุทร

สอบติด

สอบติด

สอบติด

นักเรียนคอร์สประจำ

4

อนุสรณ์ ธรรมมา

ระยองวิทย์

สอบติด

สอบติด

สอบติด

สอบติด

สอบติด

5

ภวัต บำรุงพิทักษ์

เลยพิทยาคม

สอบติด

สอบติด

6

รัฐภูมิ ไทยเมืองทอง

พัทยาเมือง 8

สอบติด

สอบติด

7

วงศ์พัทธ์  วิสุทธารมณ์

วัดป่าประดู่

สอบติด

สอบติด

สอบติด

8

นันทวัฒน์  วรังษี

สิงห์สมุทร

สอบติด

สอบติด

สอบติด

นักเรียนคอร์สประจำ

9

จิราณุวัฒน์  ฉายรื่น

สารคามพิทยาคม

สอบติด

 

รายชื่อนักเรียน สถาบัน Cadet Centre ที่สอบรอบสอง ในปีการศึกษา 2561 เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 61

ตารางการสอบติดรอบสองทั้ง 4 เหล่า

ลำดับที่

ชื่อ นามสกุล

โรงเรียน

เหล่าที่ได้

1

ยุทธนาวี ตรีสุข

สิงห์สมุทร

ทหารเรือ

2

อริยวิชญ์ เชิงทอง

สาธิตม.บูรพา

ทหารเรือ

3

ตะวัน เทียบฤทธิ์

สิงห์สมุทร

ทหารเรือ

4

อนุสรณ์ ธรรมมา

ระยองวิทย์

ทหารบก

5

ภวัต บำรุงพิทักษ์

เลยพิทยาคม

ตำรวจ

6

วงศ์พัทธ์  วิสุทธารมณ์

วัดป่าประดู่

ทหารบก

7

นันทวัฒน์  วรังษี

สิงห์สมุทร

ทหารบก

 

ผลงานสอบผ่านรอบแรก นายร้อยตำรวจหญิง ปี 61 สอบผ่าน 2 คน คิดเป็น 33% ของนักเรียนที่ไปสอบทั้งหมด 6 คน
1. น.ส. เกวลี บุญอินทร์ สอบผ่านลำดับที่ 105

2. น.ส. พิมพ์วรีย์ หาญสูงเนิน สอบผ่านลำดับที่ 114

ผลงานสอบผ่านรอบแรก นักเรียนช่างฝีมือทหาร (ภาควิชาการ) สอบผ่านทั้งหมด 16 คน

ภาคปกติ

1. จีรพรรณ โสภาวรรณ (คอร์สประจำ)

2. ชาคริต นิยมสมาน (คอร์สประจำ)

3. นิติวุฒิ วงษ์บุญมี (คอร์สประจำ)

4. ปภาวิน อุตครุฑ

5. รัฐภูมิ ไทยเมืองทอง

6. วิชชากร เฉิดฉาย

7. ภูวนัย ทุมมณี

8. ประธาน คงพัฒน์

9. พัทธนันท์ ชำนิประโคน

10. สุรยุทธ จันทรัตน์

11. จิรภัทร แสวงธรรม

ภาคสมทบ

1. ปราบ ปกแก้ว

2. วิทรุจ ธีรานุตร

3. ยุทธนาวี สิงห์ชา

4. นรภัทร ช่อผกา

5. ฐิฏฐ์ศิฐัฏฐิ์ ค้ำจุน