Cadet Centre กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อยตำรวจหญิง

คณาจารย์และทีมงาน

ทีมงาน อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะสาขาวิชา

น.อ.พิเศษหญิง เกษินี    เจียมศุภกิตต์

น.อ.พิเศษหญิงเกษินี    เจียมศุภกิตต์ สอนวิชา ภาษาอังกฤษ

สอนโรงเรียนนายเรือ มากกว่า 22  ปี

สอนโรงเรียนชุมพลทหารเรือ มากกว่า 13 ปี

อดีตเคยดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.กองวิชามนุษยศาสตร์ รร.นายเรือ

และผู้อำนวยการกองวิชามนุษยศาสตร์ รร.นายเรือ
031

น.ท.ธนพิสิษฐ์  ศรีดาวเรือง   สอน วิชา คณิตศาสตร์  นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 42 นักเรียนนายเรือ รุ่น 99
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายเรือ
ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประวัติการทำงาน
- นายทหารประจำ เรือหลวง ทยานชล
- ผู้ช่วยนายทหารไฟฟ้าอาวุธ เรือหลวงสุโขทัย
- นายช่าง โรงงานซ่อมเครื่่องไฟฟ้า กองโรงงานไฟฟ้า อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช
- งานวิจัย ยานใต้น้ำขนาดเล็ก
- ชุดวางแผนและสร้าง ระบบไฟฟ้ากำลังและแสงสว่าง เรือหลวงกระบี่ (OPV)
ปัจจุบัน ทำงาน ตำแหน่ง ประจำแผนกไฟฟ้า กองควบคุมคุณภาพ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช
ตำแหน่งสถาบัน  ผู้อำนวยการสถาบันกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร Cadetcentre

073

น.ท. วิวัตร์  มาศผล  สอน วิชา ฟิสิกส์  เคมี  นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 42 นักเรียนนายเรือ รุ่น 99

ปริญญาตรี โรงเรียนนายเรือ วิศวกรรมไฟฟ้า
ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย Asian Institute of Technology (AIT)  วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 
ตำแหน่งในสถาบัน  หัวหน้าวิชาการ
   

น.ท. ธรา อัมพรรัตน์ สอน วิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์  เคมี  นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 42 นักเรียนนายเรือ รุ่น 99

ปริญญาตรี โรงเรียนนายเรือ วิศวกรรมไฟฟ้า
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รัฐศาปนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปัจจุบันทำงาน ผู้บังคับการเรือ ต. 17
 น.ท.ณัฐพงษ์ บุญหนัก วิชา ฟิสิกส์ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 42 นักเรียนนายเรือ รุ่น 99
ปริญญาตรี โรงเรียนนายเรือ วิศวกรรมไฟฟ้า
ปัจจุบันทำงาน เรือหลวงมกุฎราชกุมาร
   น.ท.มานะชัย คำแย้ม สอนวิชา ฟิสิกส์ เคมี
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมไฟฟ้า 
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมไฟฟ้า
firsttttt  ดร.เฟริส  สอนวิชาวิทยาศาสตร์ เคมี
   นายธนาวุฒิ โพธิ์เตี้ย  สอนวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์
pumpui ครูสุดารัตน์  ชินแสง  สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์
   นางสาวธิดารัตน์  โฆษิอาภา  สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวะ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตร การศึกษาบัณฑิต
 oat  ครู  สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี
nong2  ครู อรพรรณ  วัลคำ  สอนวิชาวิทยาศาสตร์ เคมี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะครุศาสตร์ สาขาเคมี
   ครู พิมลมาศ เกตุฉาย  สอนวิชาภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี ม.หอการค้าไทย คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ
กำลังศึกษาปริญญาโท คณะมนุษย์ศาสตร์
สาขาวิชา ม.บูรพา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 nukk ครู สอนวิชาภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี ม.บูรพา คณะศึกษาศาสตร์  สาขาการสอนภาษาอังกฤษ
ice  ครู ธนธร เจนวรกิจ สอนวิชาภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี ม.บูรพา คณะศึกษาศาสตร์  สาขาการสอนภาษาอังกฤษ
 บุญลือ ครูบุญลือ คำถวาย สอนวิชาภาษาไทย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาไทย
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการบริหารการศึกษา
sprite web ครูณัฐนนท์ เฟื่องนคร สอนวิชาภาษาไทย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาไทย
   ครู นฤดล  เพชรสุข  สอน วิชาสังคม
ปริญญาตรี ม.ศรีปทุม คณะนิติศาสตร์
   

ครูจารุวรรณ สุพรรณวงศ์ สอน วิชาสังคม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา
 คณะศึกษาศาสตร์
สาขาการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  ด้านพลศึกษา 
 cha2 นายสุวิชา เข็มเพ็ชร์ ครูฝึกพลศึกษา
จบ ปริญาตรี มหาวิทยาลัย มหิดล สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา
oat5  นาย กษิดิศ  สิงห์สา ครูฝึกพลศึกษา และดูแลการปฏิบัติของนักเรียน
จบ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย บูรพา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
อุเทน

จ่าเอก อุเทน สันทราย
นักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น 54 พรรค พิเศษ เหล่าช่างยุทธโยธาอิเล็กทรอนิกส์
ครูพี่เลี้ยง สอนวิชาพละศึกษา

ja web นางสาว เสาวลักษณ์  พันธ์มอญ เจ้าหน้าที่ธุรการ และสอนวิชาคณิตศาสตร์
จบ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
   

 

น.อ.พิเศษหญิงเกษินี    เจียมศุภกิตต์
สอนโรงเรียนนายเรือ มากกว่า 22  ปี

สอนโรงเรียนชุมพลทหารเรือ มากกว่า 13 ปี

อดีตเคยดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.กองวิชามนุษยศาสตร์ รร.นายเรือ

และผู้อำนวยการกองวิชามนุษยศาสตร์ รร.นายเรือ