Cadet Centre กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อยตำรวจหญิง

ปี 55

รายชื่อนักเรียน สถาบัน Cadet Centre ที่สอบผ่าน ในปี 2555

ลำดับ ชื่อ นามสกุล สอบติดรอบแรก สอบติด
รอบสอง
สอบติด
รอบสอง
ช้างเผือก
ทอ.  
โรงเรียน ทบ. ทร. ทอ. ตร.
1  รชฤทธิ์  จำปาหวาย สัตหีบวิทยาคม 16  17  ทร.ที่  6
2 ณัฐดนัย เสงี่ยมวิบูล สิงห์สมุทร  178 221  116  124  103  ทบ. 90 
3 เตชิต ฤทธิสิงห์ ชลราษฏรอำรุง 105 349  78  216  161  ทบ. 141 
นันทวัตร บุดดี ระยองวิทยาคม 227  438  186  278   - 108 
5 วัชรากร ศรีสว่าง ระยองวิทยาคม 168 128 253 367 - 83
6 นนทวรรต ผ่านไชย ระยองวิทยาคม 386 638 366 202 - 64
7 สิรวิชญ์ จวงจรัสโรจน์ ระยองวิทยาคม - 257 547 243 - ทร. 105
8 กันต์ธร กองบิน สิงห์สมุทร - - 231 - - ทอ. -
9 ก้องเกียรติ ขัณทบัณฑิตย์ เมืองพัทยา 8 - - 606 - - สำรอง ทอ. 135
รวมจำนวน 6 7 9 7 2  6  

 

รูป นักเรียนที่สอบผ่านรอบสอง ปี 55 เป็น นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 56

ที่1เตรียมทหาร ระยองวิทยาคม
ณัฐดนัย นักเรียนเตรียมทหาร เตชิต
นักเรียนเตรียมทหาร กันต์ธร กองบิน