Cadet Centre กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อยตำรวจหญิง

"สถาบันกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร ช่างฝีมือทหาร พยาบาลสี่เหล่าทัพ นายร้อยตำรวจหญิง"

ปี 65

ผลงานการสอบติดของนักเรียน สถาบัน Cadet Centre สัตหีบ ชลบุรี ปีการศึกษา 2565
นายเจษฎากร  วุฒิวัย  นายณัฐชนนท์ เดชตระกูล

นายปรัชรัตน์ พลทีนายกิตตินันท์ การุญนายวัชรพงษ์ วงษ์ปาน

นักเรียนเตรียมทหาร รอบวิชาการ ทั้ง 4 เหล่าทัพ ดังนี้
เหล่าทหารบก
1. วัชรพงษ์ วงษ์ปาน ลำดับที่ 51 (นักเรียนคอร์สติวเข้ม)
2. กิตตินันท์ การุญ ลำดับที่ 220 (นักเรียนคอร์สติวเข้ม)

เหล่าทหารเรือและตำรวจน้ำ
1. กิตตินันท์ การุญ ลำดับที่ ทร.43 ตร.น้ำ 37
2. วัชรพงษ์ วงษ์ปาน ลำดับที่ ทร.219 ตร.น้ำ 198
3. เจษฎากร วุฒิวัย ลำดับที่ ทร.416 ตร.น้ำ 372 (นักเรียนคอร์สประจำตลอดปี)

เหล่าทหารอากาศ
1. กิตตินันท์ การุญ ลำดับที่ 59
2. วัชรพงษ์ วงษ์ปาน ลำดับที่ 128
3. ณัฐชนน เดชตระกูล ลำดับที่ 431 (นักเรียนคอร์สเข้าค่ายและคอร์สติวเข้ม)
4. ปรัชรัตน์ พลที ลำดับที่ 504 (นักเรียนคอร์สเข้าค่ายและคอร์สติวเข้ม)

เหล่าตำรวจ
1. กิตตินันท์ การุญ ลำดับที่ 129
2. วัชรพงษ์ วงษ์ปาน ลำดับที่ 292
3. ณัฐชนน เดชตระกูล ลำดับที่ 402
4. เจษฎากร วุฒิวัย ลำดับที่ 907
5. ปรัชรัตน์ พลที ลำดับที่ 953
------------------------------------------------------------
สอบผ่านรอบวิชาการ นักเรียนช่างฝีมือทหาร จำนวน 10 นาย แบ่งเป็น ภาคปกติ
1. ปัณณวัชร์ พัฒนคุณวรารักษ์ (คอร์สประจำตลอดปี)
2. ชินกฤต เจริญสุข (คอร์สประจำตลอดปี)
3. เจษฎากร วุฒิวัย (คอร์สประจำตลอดปี)
4. ชยกร กี่สุ้น (คอร์สประจำตลอดปี)
5. ธีระ ทองมูล (คอร์สเข้าค่าย)
6. ปณัยกร ยศปินตา (คอร์สประจำเสาร์ อาทิตย์)
ภาคสมทบ
7. วิชญ์ ณัทณพงศ์ (คอร์สประจำตลอดปี)
8. ไม้ที เจริญสุข (คอร์สประจำเสาร์ อาทิตย์)
9. ราชัน ทองปลิว (คอร์สประจำเสาร์ อาทิตย์)
10. ณฐพงศ์ มาประกอบ
------------------------------------------------------------
นักเรียนจ่าทหารเรือ สอบผ่านรอบสองติดเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ จำนวน 38 นาย โดยแบ่งเป็นหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

คอร์สประจำ
1. เตชณัฐ ภักดีวุฒิพงศ์ นาวิน-ทหารสรรพาวุธ
2. ทักษพร โยรัมย์ นาวิน-ทหารการบิน(ปืนเรือ)
3. เกียรติก้อง เกื้อทอง นาวิน-ทหารการบิน(สอ.รฝ.)
4. ปุริม กุลบุตรดี นาวิกโยธิน(ตร.)
5. รัฐวัฒน์ เบิกบาน นาวิกโยธิน
6. ติณณภพ สงแป้น นาวิน-ทหารการบิน(สอ.รฝ.)
7. ธนพล บุญตา นาวิน-ทหารสรรพาวุธ
คอร์สเข้าค่าย ต.ค. 64
8. อัครนันท์ ตั้นเส้ง พิเศษ-ทหารแพทย์
9. วรุตน์ วงษ์กันยา กลิน(ตร.)
คอร์สเสาร์ อาทิตย์ ตลอดปี
10. ศิวกร กรสำเนียง นาวิกโยธิน
11. กฤติภูมิ แบบกลาง พิเศษ-ทหารการเงิน
12. นาวาชัย เชื้อโนนแดง พิเศษ-ทหารพลาธิการ
13. มนตรี หนุนดี กลิน
14. ภูมิภัทร นครังสุ พิเศษ-ทหารแพทย์
15. วชิรวิทย์ ไพรบูรณ์ กลิน
16. อภิชัย พงษ์สวัสดิ์ พิเศษ-ทหารแพทย์
17. ไตรทศ ทองมูล กลิน-ทหารช่างเครื่องบิน
18. พงศภัค แจ้งพงษ์ พิเศษ-ทหารแพทย์
19. พีรวิชญ์ วงศ์มา กลิน-ทหารช่างเครื่องบิน
20. เอเธนส์ ทองก้อน พิเศษ-ทหารช่างยุทธโยธา อิเล็กทรอนิกส์
21. ณัฐวุฒิ กฤษสุวรรณ พิเศษ-ทหารแพทย์
คอร์สกลุ่ม Line ฝึกทำข้อสอบ
22. สามารถ ทองมณี กลิน
23. จักริน สุยะลังกา นาวิกโยธิน
24. ภพตะวัน สุวรรณ นาวิน-ทหารการบิน(สอ.รฝ.)
25. ธนพล กล่อมจันทร์ กลิน
26. พุทธิพงศ์ แช่มชื่น นาวิกโยธิน
27. จักรกฤษณ์ บูรณะอุดม พิเศษ-ทหารแพทย์
28. ณัฐกิตต์ ดำเนินผล นาวิกโยธิน
29. อนุวัฒน์ พวงแก้ว นาวิน-ทหารการปืน(ปืนเรือ)
30. กิตติศักดิ์ ศรีสุทธิ์ นาวิน-ทหารสามัญ
31. ธาราทิป มะมัย นาวิน-ทหารการปืน(ปืนเรือ)
32. อนิรุจน์ อุทกภาต นาวิน-ทหารสัญญาณ
33. ศิรวิทย์ ลักษณจันทร์ นาวิน-ทหารสรรพาวุธ
34. ศุภณัฐ สวัสดีภูมิ พิเศษ-ทหารแพทย์
35. ภาษิต ปั้นมูล สำรองอันดับที่ 3
36. ฉัฐดนัย อินทรสาคร สำรองอันดับที่ 16
37. จิรโชติ ยังอยู่ สำรองอันดับที่ 19
38. เมธากร ใจเมธา สำรองอันดับที่ 133

นักเรียนจ่าทหารเรือ สอบผ่านรอบวิชาการ จำนวน 54 นาย
คอร์สประจำ
1. เตชณัฐ ภักดีวุฒิพงศ์
2. ทักษพร โยรัมย์
3. เกียรติก้อง เกื้อทอง
4. ปุริม กุลบุตรดี
5. รัฐวัฒน์ เบิกบาน
6. ติณณภพ สงแป้น
7. พุฒิพงศ์ พลประสิทธิ์
8. ธนพล บุญตา
9. ทศพร ปิ่นทอง
คอร์สเข้าค่ายต.ค. 64
10. อัครนันท์ ตั้นเส้ง
11. วรุตน์ วงษ์กันยา
คอร์สเสาร์อาทิตย์ตลอดปี
12. ศิวกร กรสำเนียง
13. พลัฏฐ์ รุ่งเรือง
14. กฤติภูมิ แบบกลาง
15. นาวาชัย เชื้อโนนแดง
16. มนตรี หนุนดี
17. ภูมิภัทร นครังสุ
18. วชิรวิทย์ ไพรบูรณ์
19. อภิชัย พงษ์สวัสดิ์
20. ไตรทศ ทองมูล
21. พงศภัค แจ้งพงษ์
22. พีรวิชญ์ วงศ์มา
23. เอเธนส์ ทองก้อน
24. กฤษกร นิยมดี
25. ณัฐวุฒิ กฤษสุวรรณ

คอร์สกลุ่มLine ฝึกทำข้อสอบ
26. ราชันย์ ดวงจันทร์
27. สิรภพ ญาติจันทึก
28. สามารถ ทองมณี
29. จิรโชติ ยังอยู่
30. คมสัน จตุเทน
31. เกษมสันต์ บุญเกิด
32. มนัสวิน ทองปรอน
33. จักริน สุยะลังกา
34. บุญฤทธิ์ เที่ยงแท้
35. ภพตะวัน สุวรรณ
36. ธนพล กล่อมจันทร์
37. เมธากร ใจเมธา
38. พุทธิพงศ์ แช่มชื่น
39. จิรเดช ใจหมั่น
40. จักริน สุวรรณมณี
41. ภาษิต ปั้นมูล
42. เขตรอุดมศักดิ์ ประเสริฐ
43. พัชรพล คล้ายผดุงศักดิ์
44. จักรกฤษณ์ บูรณะอุดม
45. ณัฐกิตต์ ดำเนินผล
46. อนุวัฒน์ พวงแก้ว
47. ศิวะ เทียนศรี
48. กิตติศักดิ์ ศรีสุทธิ์
49. ธาราทิป มะมัย
50. คฑาวุฒิ ประทุมวัน
51. อนิรุจน์ อุทกภาต
52. ฉัฐดนัย อินทรสาคร
53. ศิรวิทย์ ลักษณจันทร์
54. ศุภณัฐ สวัสดีภูมิ
--------------------------------------------------------------
นักเรียนจ่าอากาศ สอบผ่านรอบสอง จำนวน 19 นาย
- คอร์สประจำ
1. เตชณัฐ ภักดีวุฒิพงศ์ ตัวจริงลำดับที่ 211
2. ทักษพร โยรัมย์ ตัวจริงลำดับที่ 435
- คอร์สเข้าค่าย ต.ค. 64
3. พุทชาพล บัวประดิษฐ์ ตัวจริงลำดับที่ 251
- คอร์สเสาร์ อาทิตย์ ตลอดปี
4. ภูมิภัทร นครังสุ ตัวจริงลำดับที่ 32
5. พีรวิชญ์ วงศ์มา ตัวจริงลำดับที่ 54
6. กฤติภูมิ แบบกลาง ตัวจริงลำดับที่ 60
7. พงศภัค แจ้งพงษ์ ตัวจริงลำดับที่ 135
8. ณัฐวุฒิ กฤษสุวรรณ ตัวจริงลำดับที่ 205
9. ศิวกร กรสำเนียง ตัวสำรองลำดับที่ 139
10. วรากร เขียวคราม ตัวสำรองลำดับที่ 92
- คอร์สกลุ่ม Line ฝึกทำข้อสอบ
11. สิรภพ ญาติจันทึก ตัวจริงลำดับที่ 63
12. รัชวุฒิ สุหงษา ตัวจริงลำดับที่ 273
13. เกรียงไกร คำปล้อง ตัวจริงลำดับที่ 363
14. วณัฐพงศ์ เวียงคำ ตัวจริงลำดับที่ 413
15. พีรพงษ์ เจียมมะเริง ตัวสำรองลำดับที่ 19
16. คมสัน จตุเทน ตัวสำรองลำดับที่ 22
17. สามารถ ทองมณี ตัวสำรองลำดับที่ 44
18. สมบูรณ์ เกลี้ยงล่ำ ตัวสำรองลำดับที่ 113
19. มาโนช พาดกลาง ตัวสำรองลำดับที่ 116

นักเรียนจ่าอากาศ สอบผ่านรอบวิชาการ จำนวน 23 นาย
คอร์สประจำ
1. เตชณัฐ ภักดีวุฒิพงศ์
2. กันตพิชญ์ เจริญพจน์
3. ทักษพร โยรัมย์
4. เกียรติก้อง เกื้อทอง
5. ปุริม กุลบุตรดี
-คอร์สเข้าค่าย ต.ค. 64
6. พุทชาพล บัวประดิษฐ์
- คอร์สเสาร์ อาทิตย์ ตลอดปี
7. พลัฏฐ์ รุ่งเรือง
8. ภูมิภัทร นครังสุ
9. กฤติภูมิ แบบกลาง
10. ศิวกร กรสำเนียง
11. พงศภัค แจ้งพงษ์
12. พีรวิชญ์ วงศ์มา
13. ณัฐวุฒิ กฤษสุวรรณ
14. วรากร เขียวคราม
- คอร์สกลุ่ม Line ฝึกทำข้อสอบ
15. เกรียงไกร คำปล้อง
16. คมสัน จตุเทน
17. สมบูรณ์ เกลี้ยงล่ำ
18. อัศวิน ฉายสำเภา
19. รัชวุฒิ สุหงษา
20. สิรภพ ญาติจันทึก
21. มาโนช พาดกลาง
22. วณัฐพงศ์ เวียงคำ
23. พีรพงษ์ เจียมมะเริง
--------------------------------------------------------------
นักเรียนนายสิบทหารบก สอบผ่านรอบวิชาการ จำนวน 5 นาย
คอร์สประจำตลอดปี
1. ปุริม กุลบุตรดี
2. เตชณัฐ ภักดีวุฒิพงศ์

คอร์สเสาร์ อาทิตย์ ตลอดปี
3. กฤติภูมิ แบบกลาง
4. ภูมิภัทร นครังสุ
5. พงศภัค แจ้งพงษ์