Cadet Centre กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อยตำรวจหญิง

ปี 62

รายชื่อนักเรียน สถาบัน Cadet Centre ที่สอบผ่านรอบแรก ของการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในปีการศึกษา 2562

ตารางการสอบติดรอบแรกทั้ง 4 เหล่า

ลำดับที่

ชื่อ นามสกุล

โรงเรียน

ตร.

ทอ.

ทบ.

ทร.

ตร.น้ำ

หมายเหตุ

1

จีรพรรณ โสภาวรรณ

สิงห์สมุทร

611

531

นักเรียนคอร์สประจำ

2

ชานน เจี้ยงรักษา

พลูตาหลวงวิทยา

357

241

350

488

440

นักเรียนคอร์สประจำ 

3

ศิรดิศ กาตาสาย

ระยองวิทย์

472 

375 

252

นักเรียนคอร์สต่อเนื่องหวังผล

4

วัชริศ ชุนแสน

จุฬาภรชลบุรี

356

424

376

นักเรียนคอร์สเข้าค่าย 

5

ธีรภัทร ชัยภัทรกุล

ระยองวิทย์

253

566 

651

นักเรียนคอร์สเข้าค่าย 

6

วิรติกร ปัดตพัท

ชลราษฏรอำรุง

89 

557

นักเรียนคอร์สต่อเนื่องหวังผล 

7

ศิวกร อินทร์คำน้อย

อัสสัมชัญ ระยอง

692

425

351

นักเรียนคอร์สต่อเนื่องหวังผล 

8

ภูตินนท์ สัมมา

ระยองวิทย์

556 

569 

661

นักเรียนคอร์สต่อเนื่องหวังผล

9

พฤฒพล สุขประเสริฐ

มารีวิทย์ บ่อวิน

725 

นักเรียนคอร์สเข้าค่าย 

     10       ณัฐชนน สง่างาม      สารคามพิทยาคม        448              นักเรียนคอร์สเข้าค่าย

 

รายชื่อนักเรียน สถาบัน Cadet Centre ที่สอบรอบสอง ในปีการศึกษา 2561 เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 62

ตารางการสอบติดรอบสองทั้ง 4 เหล่า

ลำดับที่

ชื่อ นามสกุล

โรงเรียน

เหล่าที่ได้

1

ชานน เจี้ยงรักษา

พลูตาหลวงวิทยา

ทหารอากาศ

2

ศิรดิศ กาตาสาย

ระยองวิทย์

ทหารบก

3

ศิวกร อินทร์คำน้อย

อัสสัมชัญ ระยอง

ทหารบก

4

วัชริศ ชุนแสน

จุฬาภรชลบุรี

ตำรวจ

5

ธีรภัทร ชัยภัทรกุล

ระยองวิทย์

ตำรวจ

6

วิรติกร ปัดตพัท

ชลราษฏรอำรุง

ตำรวจ

7

จีรพรรณ โสภาวรรณ

สิงห์สมุทร

สำรอง ทหารบก

        8          ภูตินนท์ สัมมา       ระยองวิทย์         สำรอง ทหารบก

 

สอบผ่าน นักเรียนช่างฝีมือทหาร จำนวน 16 นาย
1. จีรพรรณ โสภาวรรณ (คอร์สประจำ)
2. สิทธิพล อำภาภรณ์ (คอร์สประจำ)
3. ธีรภัทร์ เจริญสุข (คอร์สต่อเนื่องตลอดปี)
4. พัทธนันท์ ชำนิประโคน (คอร์สเตรียมสอบ)
5. รชฎ ชนะพันธ์ (คอร์สประจำ)
6. พัชรธภัฏ ทองเพิ่ม (คอร์สช่างฝีมือทหาร)
7. เป็นเอก ทนทาน (คอร์สประจำ)
8. ศุภกฤต ยินดี (คอร์สเตรียมสอบ)
9. สุรยุทธ จันทรัตน์ (คอร์สเตรียมสอบ)
10. รังสิมันต์ โฆษวณิชกิจ (คอร์สประจำ)
11. ชาติทนง เขื่องสถุง (คอร์สช่างฝีมือทหาร)
12. ธาม แย้มวิเชียร (คอร์สเตรียมสอบ)
13. นวินดา โฆษิอาภา (คอร์สพยาบาลเหล่าทัพ)

สอบผ่าน นักเรียนนายสิบทหารบก 1 นาย 
1. กมล ไหลริน (คอร์สต่อเนื่อง)

สอบผ่าน นักเรียนจ่าทหารเรือ 2 นาย
1. ธนากร สุขเจริญ (คอร์สประจำ)
2. กมล ไหลริน (คอร์สต่อเนื่อง)