Cadet Centre กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อยตำรวจหญิง

ปี 64

ผลงานการสอบรอบแรก วิชาการนักเรียนเตรียมหาร ปีการศึกษา 2564 

เหล่าทหารบก จำนวน 6 นาย

1. นายจีรพรรณ โสภาวรรณ ได้ลำดับที่ 42 (นักเรียนคอร์สประจำตลอดปี)

2. นายคุณากร เกตุทอง ได้ลำดับที่ 605 (นักเรียนคอร์สเสาร์ อาทิตย์ และปิดเทอม)

3. นายปฏิพันธิ์ พูนทรัพย์ ได้ลำดับที่ 631 (นักเรียนคอร์สประจำตลอดปี)

4. นายปุริม กุลบุตรดี ได้ลำดับที่ 768 (นักเรียนคอร์สประจำตลอดปี)

5. นายณัฐวุฒิ กฤษสุวรรณ ได้ลำดับที่ 851 (นักเรียนคอร์สประจำตลอดปี)

6. นายภูมิภัทร นครังสุ ได้ลำดับที่ 860 (นักเรียนคอร์สเสาร์ อาทิตย์ และปิดเทอม)cadet21

 

 

 เหล่าทหารเรือ และตำรวจน้ำ จำนวน 5 นาย
1. นายจีรพรรณ โสภาวรรณ ทร.ลำดับ87 ตร.น้ำลำดับ80 (คอร์สประจำตลอดปี)

2. นายภูมิภัทร นครังสุ ทร.ลำดับ277 ตร.น้ำลำดับ247 (คอร์สเสาร์อาทิตย์และปิดเทอม)
3. นายณัฐวุฒิ กฤษสุวรรณ ทร.ลำดับ510 ตร.น้ำ452 (คอร์สเสาร์อาทิตย์และปิดเทอม)
4. นายวัชรพงษ์ วงษ์ปาน ทร.ลำดับ611 ตร.น้ำลำดับ540 (คอร์สเสาร์อาทิตย์และปิดเทอม)
5. นายปุริม กุลบุตรดี ทร.ลำดับ707 ตร.น้ำลำดับ626 (คอร์สประจำตลอดปี)cc2

เหล่าทหารอากาศ จำนวน 3 นาย 
1. นายจีรพรรณ  โสภาวรรณ สอบได้ลำดับที่250 (คอร์สประจำตลอดปี)

2. นายภูมิภัทร นครังสุ สอบได้ลำดับที่433 (คอร์สเสาร์อาทิตย์และปิดเทอม)
3. นายคุณากร เกตุทอง สอบได้ลำดับที่729 (คอร์สเสาร์อาทิตย์และปิดเทอม)

สอบติดทหารอากาศ

เหล่าตำรวจ จำนวน 8 นาย
1.นายจีรพรรณ โสภาวรรณ ลำดับ 26 (คอร์สประจำตลอดปี)

2. นายภานุวัฒน์ กองเป็ง ลำดับ 489 (คอร์สประจำตลอดปี)
3. นายคุณากร เกตุทอง ลำดับ 674 (คอร์สต่อเนื่องเสาร์อาทิตย์และปิดเทอม)
4. นายวัชรพงษ์ วงษ์ปาน ลำดับ 680 (คอร์สต่อเนื่องเสาร์อาทิตย์และปิดเทอม)
5. นายกิตตินันท์ การุญ ลำดับ 710 (คอร์สประจำตลอดปี)
6. นายปุริม กุลบุตรดี ลำดับ 767 (คอร์สประจำตลอดปี)
7. นายณัฐวุฒิ กฤษสุวรรณ ลำดับ 794 (คอร์สประจำตลอดปี)
8. นายภูมิภัทร นครังสุ ลำดับ 996 (คอร์สต่อเนื่องเสาร์อาทิตย์และปิดเทอม)

สอบติดเหล่าตำรวจ

ผลงานการสอบรอบสอง โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ปีการศึกษา 2564

สอบผ่านตัวจริง 5 นาย และสำรอง 1 นาย

 

1. นายธนกฤต วงษ์รื่น (นักเรียนคอร์สเข้าค่าย)

2. นายปฏิพัทธ์ พูนทรัพย์ (นักเรียนคอร์สประจำตลอดปี)

3. นายเตชณัฐ ภักดีวุฒิพงศ์ (นักเรียนคอร์สประจำตลอดปี)

4. นายชยกร กี่สุ้น (นักเรียนคอร์สประจำตลอดปี)

5. นายเนติเทพ เพลินทรัพย์ (นักเรียนคอร์สประจำตลอดปี)
6. นายกิตติพันธ์ วรศรี (นักเรียนคอร์สเข้าค่าย)
cadet22

ผลงานการสอบรอบแรก วิชาการ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ปีการศึกษา 2564

สอบผ่าน 9 นาย

1. นายจิรภัทร ชนะพันธ์ (นักเรียนคอร์สประจำตลอดปี)

2. นายกิตติพันธ์ วรศรี (นักเรียนคอร์สเข้าค่าย)

3. นายธนกฤต วงษ์รื่น (นักเรียนคอร์สเข้าค่าย)

4. นายภูริภัทร มันฆากาศ (นักเรียนคอร์สเข้าค่าย)

5. นายปฏิพัทธ์ พูนทรัพย์ (นักเรียนคอร์สประจำตลอดปี)

6. นายอภิชัย พงษ์สวัสดิ์ (นักเรียนคอร์สประจำตลอดปี)

7. นายเตชณัฐ ภักดีวุฒิพงศ์ (นักเรียนคอร์สประจำตลอดปี)

8. นายชยกร กี่สุ้น (นักเรียนคอร์สประจำตลอดปี)

9. นายเนติเทพ เพลินทรัพย์ (นักเรียนคอร์สประจำตลอดปี)
--------------------------------------------------------------------------------

ผลงานการสอบติดนักเรียนจ่าทหารเรือ ปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่สอบผ่าน รอบสอง นักเรียนจ่าทหารเรือปีการศึกษา 2564 ทุกนายครับ 

ในส่วนของสถาบัน Cadet Centre สัตหีบ ชลบุรี มีนักเรียนที่สอบผ่านทั้งหมด 36 นาย เป็นตัวจริง 33 นายและตัวสำรอง 3 นาย 

โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1. กลุ่มน้องๆคอร์สประจำ คอร์สติวต่อเนื่อง

1. 00021 ภาณุพันธ์ พ่วงภู่ นาวิน-ทหารการปืน (ตร.)

2. 00683 จีรพรรณ โสภาวรรณ นาวิน-ทหารสามัญ

3. 01464 ศุภกฤต ยินดี พิเศษ-ทหารแพทย์

4. 02894 กมล ศรีเจ้า นาวิน-ทหารขนส่ง

5. 03402 สุทธิพงศ์ ศุภรัตน์ นาวิน-ทหารการปืน (สอ.รฝ.)

6. 03950 โกศล แทนแย้ม นาวิน-ทหารสามัญ

7. 04649 กัมปนาท สมบุญสุโข นาวิกโยธิน

8. 04837 ปุริม กุลบุตรดี นาวิกโยธิน

กลุ่มที่ 2 ติวทาง Online ผ่าน Line กลุ่ม "สอบนักเรียนจ่าทหารเรือ 64"

9. 00374 ธราดล สุระสังข์ พิเศษ-ทหารการเงิน

10. 00419 พีรภัทร์ หาญยุทธ นาวิน-ทหารการปืน(สอ.รฝ.)

11. 00817 ศุภเสกข์ มะเส็ง นาวิกโยธิน

12. 00924 ธนานันท์ ชาวผ้าขาว พิเศษ-ทหารแพทย์

13. 00927 เจษฎากร ผาทอง นาวิน-ทหารสามัญ

14. 01307 ณัฐพงษ์ จันทร์น้อย นาวิกโยธิน

15. 02144 อิสฟาฮาน ศรีแสง นาวิกโยธิน

16. 02364 วัชรินทร์ บุญส่ง นาวิกโยธิน

17. 02550 นัฐพล อันทะบาล นาวิน-ทหารการปืน (สอ.รฝ.)

18. 02588 ณัฐเชษฐ์ ลิ้มยุ่นทรง นาวิกโยธิน

19. 02901 อนุฤทธิ์ ไชยมาตร์ นาวิน-ทหารการปืน (ปืนเรือ)

20. 03227 เขมทัต ประกาสกิจ นาวิกโยธิน

21. 03267 ภัทรพงศ์ บุญฤทธิ์ นาวิน-ทหารสัญญาณ

22. 03467 สราวุฒ ไม้สนธ์ นาวิน-ทหารสรรพาวุธ

23. 03646 ฉัตรมงคล ศิริรักษ์ นาวิน-ทหารสามัญ

24. 04011 ชนะศักดิ์ มั่นชาติ นาวิกโยธิน

25. 04069 จิรเมธ สมเกียรติยศ นาวิน-ทหารการปืน (สอ.รฝ.)

26. 04278 สุทธิสิทธิ์ โยธาภักดี นาวิกโยธิน

27. 04286 เรืองวุฒิ หาริพงษ์ นาวิกโยธิน

28. 04725 ธนากร สกุลหงษ์ นาวิน-ทหารสามัญ

29. 04878 ปฏิวัฒน์ แก้วคง นาวิน-ทหารการปืน (สอ.รฝ.)

30. 05447 ทัพฟ้า ชีวกาญจน์ พิเศษ-ทหารช่างยุทธโยธา อิเล็กทรอนิกส์

31. 05542 ปฏิภาณ สันทัด พิเศษ-ทหารการเงิน

32. 05550 สุภัทรชัย ก้อนสิน พิเศษ-ทหารช่างยุทธโยธา อิเล็กทรอนิกส์

33. 05575 ศรวิชญ์ เณคราช นาวิกโยธิน

34. 05561 ต่อตระกูล โพธิ์รินทร์ ตัวสำรองลำดับที่ 147

35. 01131 เกียรติก้อง เกื้อทอง ตัวสำรองลำดับที่ 155

36. 01148 อนุวัฒน์ ไชยมาตร์ ตัวสำรองลำดับที่ 121

มีนักเรียนที่สอบผ่านรอบวิชาการ นักเรียนจ่าทหารเรือ ปี 64 ทั้งหมด 55 นาย
โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1. กลุ่มน้องๆคอร์สประจำ คอร์สติวต่อเนื่อง

1. 00021 ภาณุพันธ์ พ่วงภู่

2. 00683 จีรพรรณ โสภาวรรณ

3. 01464 ศุภกฤต ยินดี

4. 02542 สุธน แดงพรม

5. 02894 กมล ศรีเจ้า

6. 03124 สามารถ ทองมณี

7. 03402 สุทธิพงศ์ ศุภรัตน์

8. 03950 โกศล แทนแย้ม

9. 04649 กัมปนาท สมบุญสุโข

10. 04837 ปุริม กุลบุตรดี

11. 05561 ต่อตระกูล โพธิ์รินทร์

 

กลุ่มที่ 2 ติวทาง Online ผ่าน Line กลุ่ม "สอบนักเรียนจ่าทหารเรือ 64" จำนวน 44 นาย

1. 00052 หัตถพนธ์ วิมลทอง

2. 00329 ธีรภัทร์ ทองเกลี้ยง

3. 00374 ธราดล สุระสังข์

4. 00406 จิรเมธ สมเกียรติยศ

5. 00419 พีรภัทร์ หาญยุทธ

6. 00514 จารุวัฒน์ ใจตั้ง

7. 00542 พัสกร คุณลักษณ์

8. 00565 รณชัย ภู่ขำ

9. 00817 ศุภเสกข์ มะเส็ง

10. 00924 ธนานันท์ ชาวผ้าขาว

11. 01060 วัชรพล สุพร

12. 01131 เกียรติก้อง เกื้อทอง

13. 01148 อนุวัฒน์ ไชยมาตร์

14. 01174 กมลพันธ์ คำกาญจน์

15. 01267 ณัฐชานนท์ ทาสะโก

16. 01307 ณัฐพงษ์จันทร์น้อย

17. 02144 อิสฟาฮาน ศรีแสง

18. 02187 ศิวัช บุญธง

19. 02364 วัชรินทร์ บุญส่ง

20. 02388 ธนพล แสงเขียว

21. 02550 นัฐพล อันทะบาล

22. 02588 ณัฐเชษฐ์ ลิ้มยุ่นทรง

23. 02605 ชลกร ชูรักษ์

24. 02810 สุดเขต บุญมา

25. 02849 พุฒิเมธ คำสุข

26. 02901 อนุฤทธิ์ ไชยมาตร์

27. 03024 เจษฎา หนูดี

28. 03227 เขมทัต ประกาสกิจ

29. 03467 สราวุฒ ไม้สนธิ์

30. 00374 ธราดล สุระสังข์

31. 04011 ชนะศักดิ์ มั่นชาติ

32. 04069 จิรเมธ สมเกียรติยศ

33. 04278 สุทธิสิทธิ์ โยธาภักดี

34. 04286 เรืองวุฒิ หาริพงษ์

35. 04687 คมสัน จตุเทน

36. 04707 ธีรภัทร์ ภูช่างทอง

37. 04878 ปฏิวัฒน์ แก้วคง

38. 04941 ณัฐกิตต์ ดำเนินผล

39. 05024 ฐานรัตน์ สุยะแก้ว

40. 05137 ปณิธาน ภาคสังข์

41. 05234 จักรกฤษณ์ ฉิมพาลี

42. 05447 ทัพฟ้า ชีวกาญจน์

43. 05550 สุภัทรชัย ก้อนสิน

44. 05554 นิธิวัฒน์ รอดพ่วง

ขอให้น้องๆทุกคนสอบผ่านรอบสอง ต่อไปนะครับ

----------------------------------------------------------------

ดาวโหลด ผลสอบรอบวิชาการ นักเรียนจ่าทหารเรือ ปีการศึกษา 2564

https://bit.ly/2OPAPTO