Cadet Centre กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อยตำรวจหญิง

ปี 60

รายชื่อนักเรียน สถาบัน Cadet Centre ที่สอบผ่านรอบแรก ของการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียน Cadet Centre ที่สอบผ่านรอบแรก ปี 2560
  ชือ - นามสกุล โรงเรียน ตร. ทอ. ทบ. ทร. ตร.น้ำ
1 คณพศ  บุญวสิฐกุล สิงห์สมุทร 327 487  สอบผ่านรอบแรก 420  
2 ลิขสิทธิ์  แฝงสมศรี นานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส 80 133 สอบผ่านรอบแรก  48 47
3 ภณวริศ  สุทธิวารี ตราษตระการคุณ 102 204  สอบผ่านรอบแรก  205  
4 นราวิชญ์  ไตรพรม จุฬาภรณ์ชลบุรี 357    สอบผ่านรอบแรก    
5 ณัฐดนัย  สมานโสร จุฬาภรณ์ชลบุรี     สอบผ่านรอบแรก 301 265
6 ปะระมัตถ์  คันทัพไทย หอวัง   473 สอบผ่านรอบแรก     
7 รักษิต  อภิบาลศรี ตราษตระการคุณ   186      
8 ภาสวี  น้อยจำรัส จุฬาภรณ์ชลบุรี       256  
   หมายเหตุ เหล่า ทบ. การสอบผ่านรอบแรก ไม่ได้บอกลำดับที่ ที่ได้

 

รายชื่อนักเรียน สถาบัน Cadet Centre ที่สอบรอบสอง ในปีการศึกษา 2560 เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 60

รายชื่อนักเรียน Cadet Centre ที่สอบผ่านรอบสอง ปี 2560
  ชือ - นามสกุล โรงเรียน เหล่าที่ได้
1 คณพศ  บุญวสิฐกุล สิงห์สมุทร  ทบ.
2 ลิขสิทธิ์  แฝงสมศรี นานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส ทอ.
3 ภณวริศ  สุทธิวารี ตราษตระการคุณ ทบ.
4 นราวิชญ์  ไตรพรม จุฬาภรณ์ชลบุรี สำรอง ตร.
5 ณัฐดนัย  สมานโสร จุฬาภรณ์ชลบุรี  ทร. (ตร.น้ำ)
6 ปะระมัตถ์  คันทัพไทย หอวัง  ทบ.
7 รักษิต  อภิบาลศรี ตราษตระการคุณ  ทอ.
8 ภาสวี  น้อยจำรัส จุฬาภรณ์ชลบุรี  ทร.
 

 

รายชื่อนักเรียน สถาบัน Cadet Centre ที่สอบผ่านรอบแรกของการสอบช่างฝีมือทหาร ในปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียน Cadet Centre ที่สอบผ่านรอบแรก ปี 2560
ลำดับที่ ชือ - นามสกุล   
1 พชรพล  มะลิเผือก 
2  อนุสรณ์ ธรรมมา
3 ชัยธวัช  ตากมัจฉา 
4 ทัตเทพ  แสนแก้ว 
5 เกรียงไกร  ละออ 
6 ศุภวิชญ์  พรพงศ์ธรรม 
7 ศตวรรษ  ยิ้มนาค 
8 สหัสวรรษ  ทองจุลละ 
9 พรหมมินทร์  ศรีสุทธา   
10 วรรธนะ  กรรณิกา   
11 อนาวิล ตันวัฒนากุล   
12 ศราพัฒน์  ภาคบุญ   
13 ภูตินนท์  สัมมา   
14 สิรวิชญ์  ตุลิตะธรรม   
15 สดุดี  เรืองศรี   
16 เสฏฐวุฒิ  เกิดศร  
17 ไชยทัศน์  ธิติธนพงศ์   
18 สุรชัช  สุทธิประภา  
19 กิตติภูมิ  เปรี้ยงกระโทก  
20  เมธพนธ์  อัตตนาถ  
21 พงศ์พิสิฏฐ์  พุดด้วง  
   

รายชื่อนักเรียน สถาบัน Cadet Centre ที่สอบผ่านรอบสอง ของการสอบช่างฝีมือทหาร ในปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียน Cadet Centre ที่สอบผ่านรอบสอง เข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารได้ ปี 2560
ลำดับที่ ชือ - นามสกุล   
1 เกรียงไกร  ละออ  
2 ศุภวิชญ์  พรพงศ์ธรรม
3 ศตวรรษ  ยิ้มนาค  
4 พรหมมินทร์  ศรีสุทธา   
5 อนาวิล ตันวัฒนากุล  
6 สิรวิชญ์  ตุลิตะธรรม  
7 สดุดี  เรืองศรี  
8 เสฏฐวุฒิ  เกิดศร  
9 ไชยทัศน์  ธิติธนพงศ์  
   

สอบติดช่างฝีมือทหารสอบติดช่างฝีมือทหาร