Cadet Centre กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อยตำรวจหญิง

กำหนดการสมัครและสอบเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารประจำปีการศึกษา 2559

กำหนดการ รับสมัครเฉพาะทาง internet ตั้งแต่ 14 ธ.ค.58 - 7 ก.พ. 59

คุณสมบัติ ผู้สมัคร
1. สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00
2. เป็นชายอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 1 เมษายน ของปีที่จะเข้ารับการศึกษา รับผู้เกิด ตั้งแต่ 1 เมษายน 2541 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2544

สอบรอบวิชาการ วันเสาร์ที่ 5 มี.ค. 59 ที่ Impact เมืองทองธานี

- คณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

- วิทยาศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

- ภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

- ภาษาไทย คะแนนเต็ม 50 คะแนน

- สังคมศึกษา คะแนนเต็ม 50 คะแนน

รวม 400 คะแนน

ประกำศผลสอบภำควิชำกำร ประกาศผลสอบผ่านเว็บไซต์ www.mtts.ac.th และ www.mtts-admission.job.thai.com ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559

สอบรอบ 2 วันจันทร์ที่ 14 - 16 มี.ค. 59 ที่ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
- การตรวจร่างกาย การสอบพลศึกษา (4 สถานี ประกอบด้วย ดึงข้อ ลุกนั่งใน 2 นาที ดันพื้นใน 2 นาที และวิ่ง 800 เมตร) สัมภาษณ์ ท่วงทีวาจา

ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559

 - ระเบียบการภาค ปกติ (นักเรียนอยู่ประจำ จบแล้วได้รับบรรจุรับราชการ) 
http://bit.ly/normal58
- ระเบียบการ ภาคสมทบ (นักเรียน ไป - กลับ จบแล้วไม่ได้รับบรรจุรับราชการ)
http://bit.ly/somtob58
 กำหนดการสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ปีการศึกษา 2559