Cadet Centre กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อยตำรวจหญิง

ปี 57

รายชื่อนักเรียน สถาบัน Cadet Centre ที่สอบผ่าน เป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในปี 2557 นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 58

ผลงานสอบติดปี 2557

  ชื่อ นามสกุล โรงเรียน สอบติดรอบสอง เหล่าที่เลือก
ตัวจริง 
ทบ. ทร. ทอ. ตร. ตร.น้ำ
1 ศไนส์ ทำเนียบ สิงห์สมุทร ตัวจริง - ตัวจริง สำรอง11   ทร.
2 ปัณณภัทร อธิพงศ์ภาพร ชลราษฏรอำรุง ตัวจริง สำรอง217 สำรอง169 สำรอง171 สำรอง202 ทบ.
3 ปีลันธ์ โพธิ์บุญ สิงห์สมุทร ตัวจริง ตัวจริง สำรอง 102 - สำรอง12 ทร.
ชุษณะ นาทันตรึก ระยองวิทยาคม ตัวจริง สำรอง258 สำรอง159 - - ทบ.
5 ณัฎฐ์ ไทยแย้ม สิงห์สมุทร ตัวจริง - - ตัวจริง - ตร.
6 ชนะชัย แช่มขำ สวนกุหลาบ - - - สำรอง 256 -
7 พีรวรรษ คุ้มเดช ระยองวิทยาคม - สำรองที่ 3 - - - ทร.สำรองที่
8 รัฐนันท์ เอี่ยมตระกูล วัดป่าประดู่ - สำรอง 291 -   -
9 ธเนศร์ มีพริ้ง สวนกุหลาบ - -  สำรอง378 - -
10 ณัชพล โยปัดทุม   ตัวจริง - - - - ทบ.
11 ศิวัช เชิงดี   ตัวจริง ตัวจริง - - - ตร.
12 ชัยพฤกษ์ เชื้อฉ่ำหลวง   สำรอง5 ตัวจริง สำรอง37 สำรอง34   ทร.
13 จักรภัทร สงรอด   ตัวจริง สำรอง124 สำรอง69 ตัวจริง   ตร.
14 วิทวัส  เกื้อมณี   ตัวจริง สำรอง60 สำรอง212 ตัวจริง   ตร.
15 วสวัตติ์ ปัดทพัธ ชลราษฏรอำรุง ตัวจริง         ทบ.
16 นาวิน วรเวก             ช่างฝีมือทหาร
รวมที่สอบติดตัวจริง นักเรียนเตรียมทหาร ทั้งหมด 11 นาย และช่างฝีมือทหาร 1 นาย
หมายเหตุ ลำดับที่ 10 - 14 เรียนคอร์สเก็บตัวรอบ 2    ลำดับที่ 15 เป็นนักเรียนศิษย์เก่าจากสถาบันฯ
 

 

 

  ชื่อ นามสกุล โรงเรียน สอบติดรอบแรก
ทบ. ทร. ทอ. ตร. ตร.น้ำ
1 ศไนส์ ทำเนียบ สิงห์สมุทร 32 81 69 11 59 
2 ปัณณภัทร อธิพงศ์ภาพร ชลราษฏรอำรุง 61 320 110 298 245
3 ปีลันธ์ โพธิ์บุญ สิงห์สมุทร 95 88 367 443 64
ชุษณะ นาทันตรึก ระยองวิทยาคม 314 484 338 - -
5 ณัฎฐ์ ไทยแย้ม สิงห์สมุทร 412 - 534 283 -
6 ชนะชัย แช่มขำ สวนกุหลาบ - - 385 422 -
7 พีรวรรษ คุ้มเดช ระยองวิทยาคม - 513 - - -
8 รัฐนันท์ เอี่ยมตระกูล วัดป่าประดู่ - 422 -   -
9 ธเนศร์ มีพริ้ง สวนกุหลาบ - -  602 - -
รวมจำนวน 5 6 7 5 3
รวมทั้งหมด 26 ที่  9  คน
ปีลันธ์  โพธิ์บุญ ปัณณภัทร อธิพงศ์ภาพร ชุษณะ นาทันตรึก
 ณัฏฐ์  ไทยแย้ม  ศไนส์ ทำเนียบ  ณัชพล โยปัดทุม
 วิทวัส เกื้อมณี  จักรภัทร สงรอด  วสวัตติ์ ปัดทพัธ
 ชัยพฤกษ์ เชื้อฉ่ำหลวง  ศิวัช เชิงดี  นาวิน วรเวก

ผลงานล่าสุด สอบเตรียมทหาร ปี 57ผลงานการสอบ จ่าอากาศ ช่วงฝีมือทหาร ปีล่าสุด ปี57