Cadet Centre กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อยตำรวจหญิง

ปี 63

ผลงานการสอบติดเป็นนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 63

1. นาย รชฏ ชนะพันธ์ สอบติดเหล่า ทอ.
2. นาย ปิยะพัฒน์ ไชยชะนะ สอบติดเหล่า ทอ.
3. นาย ญาณภัทร อังฉกรรจ์ สอบติดเหล่า ทอ.
4. นาย เป็นเอก ทนทาน สอบติดเหล่า ทบ.
รชฏ ชนะพันธ์ปิยะพัฒน์ ไชยชะนะญาณภัทร อังฉกรรจ์ เป็นเอก ทนทาน

ผลงานการสอบผ่านนักเรียนเตรียมทหาร 4 เหล่าทัพ รอบวิชาการ ปีการศึกษา 2563

ลำดับที่ ชื่อ   นามสกุล โรงเรียน ทบ. ทร. ทอ. ตร.
กลุ่มทั่วไป กลุ่มเฉพาะ ทั่วไป ตำรวจน้ำ
1 รชฏ ชนะพันธ์ สิงห์สมุทร 243 220 181 168 335 676
2 สิทธิพล อำภาภรณ์ พลูตาหลวงวิทยา 788   538 484    
3 เป็นเอก ทนทาน จุฬาภรชลบุรี 547   373 341   763
4 จีรพรรณ โสภาวรรณ สิงห์สมุทร 662       294 447
5 ปิยะพัฒน์ ไชยชะนะ สิงห์สมุทร 724       504  
6 ภูตินนท์ สัมมา ระยองวิทยาคม           322
7 รังสิมันต์ โฆษวณิชกิจ วัดใหม่กรงทองใน
พระราชูปถัมภ์
    742 665 568 231
8 ญาณภัทร อังฉกรรจ์ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 201       82 268

 ผลงานการสอบผ่านโครงการช้างเผือก ของ รร.นอ.ปีการศึกษา 2563

1. นายเป็นเอก ทนทาน สอบผ่านประเภทช้างเผือก ลำดับที่ 22

2. นายรังสิมันต์ โฆษวณิชกิจ สอบผ่านประเภทสมทบ ลำดับที่ 58

 

ผลงานการสอบผ่านของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

1. เด็กชายจิรภัทร ชนะพันธ์ นักเรียนคอร์สประจำ ศึกษาที่ รร. สิงห์สมุทร จ.ชลบุรี
2. เด็กชายนิธิศ มธุรสสกุล รร.ระยองวิทยาคม จ.ระยอง
3. เด็กชายธนกฤต มีสังข์ รร.วัดป่าประดู จ.ระยอง
4. เด็กหญฺิงธมลวรรณ แสงจันทร์ รร.บ้านค่าย จ.ระยอง

 

ผลงานการสอบผ่านของโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ปี 63

นักเรียน ช่างฝีมือทหาร
สอบผ่านรอบแรก 19 นาย แบ่งเป็นหลักสูตร ดังต่อไปนี้
หลักสูตร นักเรียนคอร์สประจำตลอดปี
62
1. กิตตินันท์ การุญ
2. ปุริม กุลบุตรดี
3. รชฏ ชนะพันธ์
4. วชรภูเบศวร์ สุบิน
5. วิชพล งอกไม้
6. จิรภัทร ชนะพันธ์
7. ภานุวัฒน์ กองเป็ง
8. แอนดริว ฟอยท์

หลักสูตร นักเรียนคอร์สต่อเนื่อง
9. ธนกฤต มีสังข์
10. วัชรพงษ์ วงษ์ปาน
11. วรรณประเสริฐ์ ไชยมาศ
12. ศุภกฤต ยินดี
13. วรากร เขียวคราม
14. ภาณุวิทย์ ศักดาผล
15. กฤติภูมิ แบบกลาง
16. ศุภวิชญ์ แสนเมือง
17. ธมลวรรณ แสงจันทร์
18. ปภาวี นิยมสมาน
19. เขมพิศิฏฐ์ เขียวผ่อง 

สอบผ่าน รอบสอง จำนวน 10 นาย ดังนี้
1. กิตตินันท์ การุญ
2. ปุริม กุลบุตรดี
3. ภานุวัฒน์ กองเป็ง
4. วัชรพงษ์ วงษ์ปาน
5. ภาณุวิทย์ ศักดาผล
6. ศุภวิชญ์ แสนเมือง
7. เขมศิฏฐ์ เขียวผ่อง
8. วชรภูเบศวร์ สุบิน
9. วิชพล งอกไม้
10. จิรภัทร ชนะพันธ์


ผลงานการสอบผ่านของโรงเรียนจ่าทหารเรือ

นักเรียนจ่าทหารเรือ

สอบผ่านรอบแรก นักเรียนจ่าหทารเรือ ปี 63 จำนวน 8 คน (ส่งสอบ 10 คน) คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การสอบผ่าน 80%
นักเรียนคอร์สประจำตลอดปี ส่งสอบ 1 คน สอบผ่าน 1 คน

1. รัก ณัทธนพงศ์ (รร.พลูตาหลวงวิทยา)

นักเรียนคอร์สเข้าค่ายก่อนสอบ และคอร์สต่อเนื่อง ส่งสอบ 9 คน สอบผ่าน 7 คน

2. วิชัย บัวมาต (รร.พลูตาหลวงวิทยา)                                                                                                    

3. จิณภัค ลาวรรณา (รร.พลูตาหลวงวิทยา)                                                                                                             

4. ธนบดี สุขแก้ว (รร.มัธยมตากสินระยอง)                                                                              

5. พีรชาติ ทองเชี่ยว (รร.บางละมุง)                                                                                

6. สิรภพ ธรรมศรี (รร.ประเทืองทิพย์วิทยา)                                                                                    

7. กฤชกรณ์ สุวรรณกาล (รร.สุโขทัยวิทยาคม)

8. วัยสิทธิ์ สิงโหพล(จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม)

สอบผ่านรอบสอง นักเรียนจ่าทหาเรือ ปี 63 จำนวน 6 นาย
1. รัก ณัทธนพงศ์ พรรคเหล่า พิเศษ ทหารแพทย์

2. วิชัย บัวมาต พรรคเหล่า นาวิกโยธิน

3. วัยสิทธิ์ สิงโหพล พรรคเหล่า นาวิก - ทหารขนส่ง

4. จิณภัค ลาวรรณา พรรคเหล่า นาวิก-ทหารอุทกศาสตร์และอุตุนิยมวิทยา

5. กฤชกรณ์ สุวรรณกาล พรรคเหล่า นาวิก - ทหารสามัญ

6. สิรภพ ธรรมศรี พรรคเหล่า นาวิกโยธิน

ผลงานการสอบผ่านรอบแรกของโรงเรียนจ่าอากาศ
1.
รัก ณัทธนพงศ์
2. จิณภัค ลาวรรณา