Cadet Centre กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อยตำรวจหญิง

 

ผลงาน
- ผลงานในป 54 ทําใหนักเรียนสอบผานนักเรียนเตรียมทหารรอบแรก 2 คน และสอบผาน
รอบสอง 1 คน ในนี้มีนักเรียนที่สอบไดลําดับที่ 1 ของเหลาทหารเรือ

- ผลงานในป 55 ทําใหนักเรียนสอบผานนักเรียนเตรียมทหารรอบแรก 9 คน คิดเปนจํานวนที่
ได 31 ที่ และสอบผานรอบสอง 7 คน ในนี้มีนักเรียนที่สอบไดลําดับที่ 1 ของเหลาทหารเรือ

- ผลงานในป 56 ทําใหนักเรียนสอบผานนักเรียนเตรียมทหารรอบแรก 19 คน คิดเปนจํานวนที่
ได 59 ที่ และสอบผานรอบสอง 10 คน

- ผลงานในป 57 ทําใหนักเรียนสอบผานนักเรียนเตรียมทหารรอบแรก 9 คน คิดเปนจํานวนที่
ที่ได 26 ที่ ในปนี้มีนักเรียนมาเก็บตัวรอบสองเพิ่มเติม และสอบผานรอบสอง 10 คน

- ผลงานในป 58 ทําใหนักเรียนสอบผานนักเรียนเตรียมทหารรอบแรก 16 คน คิดเปนจํานวน
ที่ได 49 ที่ ในปนี้มีนักเรียนมาเก็บตัวรอบสองเพิ่มเติม และสอบผานรอบสอง 11 คน

- ผลงานในป 59 เนื่องจากปีนี้ไม่มีการสอบเข้าเตรียมทหาร เพราะเปลี่ยนหลักสูตรใหม่

- ผลงานในป 60 ทําใหนักเรียนสอบผานนักเรียนเตรียมทหารรอบแรก 8 คน คิดเปนจํานวน
ที่ได 22 ที่