Cadet Centre กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อยตำรวจหญิง

เรียนคณิตศาสตร์ Online ฟรี

 วิชาคณิตศาสตร์ เนื้อหา ม.1 - 3 เรื่อง รวมเทคนิคการทำโจทย์ที่ออกข้อสอบบ่อย

 โจทย์ปัญหา สมการสองตัวแปร  โจทย์ปัญหา นำสิ่งของมาผสมกัน แล้วขาย  โจทย์ปัญหา อัตราส่วน ที่เกี่ยวกับอายุ
โจทย์ปัญหา สมการสองตัวแปร Ep.1
แบบฝึกหัดทบสอบความเข้าใจ ชุดที่ 1
โจทย์ปัญหา นำสิ่งของมาผสมกัน แล้วขาย Ep.2
แบบฝึกหัดทบสอบความเข้าใจ ชุดที่ 1    ชุดที่ 2 
โจทย์ปัญหา อัตราส่วน ที่เกี่ยวกับอายุ Ep.3
แบบฝึกหัดทบสอบความเข้าใจ ชุดที่ 1 
โจทย์ปัญหา ท่อน้ำ โจทย์ปัญหา แรงงาน โจทย์ปัญหา ของเหลวผสมกัน
โจทย์ปัญหา ท่อน้ำ Ep.4
แบบฝึกหัดทบสอบความเข้าใจ ชุดที่ 1
โจทย์ปัญหา แรงงาน Ep.5
แบบฝึกหัดทบสอบความเข้าใจ ชุดที่ 1
โจทย์ปัญหา ของเหลวผสมกัน Ep.6
แบบฝึกหัดทบสอบความเข้าใจ ชุดที่ 1
โจทย์ปัญหาตรีโกณมิิติ พร้อมสูตรลัด  โจทย์เปรียบเทียบเลขยกกำลัง  
โจทย์ปัญหาตรีโกณมิิติ พร้อมสูตรลัด Ep.7
แบบฝึกหัดทบสอบความเข้าใจ ชุดที่ 1    ชุดที่ 2
โจทย์เปรียบเทียบเลขยกกำลัง Ep.8
แบบฝึกหัดทบสอบความเข้าใจ ชุดที่ 1
 

 

 

 วิชาคณิตศาสตร์ เนื้อหา ม.3 เรื่อง สถิติ

การหาค่ากลาง ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต
การหาค่ากลางของข้อมูล ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน
ฐานนิยม จากข้อมูลดิิบ  Ep.1
แบบฝึกหัดทบสอบความเข้าใจ ชุดที่ 1
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม Ep.2
แบบฝึกหัดทบสอบความเข้าใจ ชุดที่ 1
การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต จากตารางแจกแจงความถี่ Ep.3
แบบฝึกหัดทบสอบความเข้าใจ ชุดที่ 1
 การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต จากข้อมูลที่ผิด  การหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โจทย์ปัญหา เกี่ยวกับค่ากลางข้อมูล
การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต จากข้อมูลที่ผิด Ep.4
แบบฝึกหัดทบสอบความเข้าใจ ชุดที่ 1 
การหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Ep.5
แบบฝึกหัดทบสอบความเข้าใจ ชุดที่ 1
โจทย์ปัญหา เกี่ยวกับค่ากลางข้อมูล ชุดที่ 1 Ep.6
แบบฝึกหัดทบสอบความเข้าใจ ชุดที่ 1  ชุดที่ 2
 เส้นโค้งความถี่และโจทย์ปัญหา    
เส้นโค้งความถี่ Ep.8
แบบฝึกหัดทบสอบความเข้าใจ ชุดที่ 1
   

 

 วิชาคณิตศาสตร์ เนื้อหา ม.4 เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์

ภาคตัดกรวย พื้นฐาน เรื่อง จุด ภาคตัดกรวย พื้นฐาน เรื่อง จุด ภาคตัดกรวย พื้นฐาน เรื่อง จุด ความชัน การสร้างสมการเส้นตรง
ภาคตัดกรวย พื้นฐาน เรื่อง จุด Ep.1
ภาคตัดกรวย พื้นฐาน เรื่อง จุด Ep.2
แบบฝึกหัดทบสอบความเข้าใจ ชุดที่ 1
 ภาคตัดกรวย พื้นฐาน เรื่อง จุด ความชัน 
และการสร้างสมการเส้นตรง Ep.3 
เรียน online ฟรี เรื่องภาคตัดกรวย เรียน online ฟรี เรื่องภาคตัดกรวย  เรียน online ฟรี เรื่องภาคตัดกรวย 
ภาคตัดกรวย สมการเส้นตรง Ep.4
แบบฝึกหัดทบสอบความเข้าใจ ชุดที่ 1    ชุดที่ 2
ภาคตัดกรวย วงกลม Ep.5
แบบฝึกหัดทบสอบความเข้าใจ ชุดที่ 1  ชุดที่ 2
ภาคตัดกรวย พาราโบลา Ep.6
แบบฝึกหัดทบสอบความเข้าใจ ชุดที่ 1 
เรียน online ฟรี เรื่องภาคตัดกรวย เรียน online ฟรี เรื่องภาคตัดกรวย เรียน online ฟรี เรื่องภาคตัดกรวย
ภาคตัดกรวย พาราโบลา Ep.7
แบบฝึกหัดทบสอบความเข้าใจ ชุดที่ 1    ชุดที่ 2
ภาคตัดกรวย พาราโบลา Ep.8
แบบฝึกหัดทบสอบความเข้าใจ ชุดที่ 1  ชุดที่ 2
ภาคตัดกรวย วงรี Ep.9
แบบฝึกหัดทบสอบความเข้าใจ ชุดที่ 1
เรียน online ฟรี เรื่องภาคตัดกรวย  เรียน online ฟรี เรื่องภาคตัดกรวย เรียน online ฟรี เรื่องภาคตัดกรวย
ภาคตัดกรวย วงรี Ep.10
แบบฝึกหัดทบสอบความเข้าใจ ชุดที่ 1    ชุดที่ 2
ภาคตัดกรวย วงรี Ep.11
แบบฝึกหัดทบสอบความเข้าใจ ชุดที่ 1
ภาคตัดกรวย ไฮเพอร์โบลา Ep.12
แบบฝึกหัดทบสอบความเข้าใจ ชุดที่ 1
เรียน online ฟรี เรื่องภาคตัดกรวย เรียน online ฟรี เรื่องภาคตัดกรวย เรียน online ฟรี เรื่องภาคตัดกรวย
ภาคตัดกรวย ไฮเพอร์โบลา Ep.13
แบบฝึกหัดทบสอบความเข้าใจ ชุดที่ 1
ภาคตัดกรวย ไฮเพอร์โบลา Ep.14
แบบฝึกหัดทบสอบความเข้าใจ ชุดที่ 1
ภาคตัดกรวย เทคนิคการดูรูปแบบสมการ Ep.15
เรียน online ฟรี เรื่องภาคตัดกรวย    
ภาคตัดกรวย โจทย์ผสม Ep.16